Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dokonanie modyfikacji w Statucie Gminy Rzeczenica

Numer: 35, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Gminy
data wpływu: 2020-05-18, data przekazania: 2020-05-18

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Szadziewicz

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-06-01

  Rzeczenica, dnia 1 czerwca 2020 r.

                                                                      

RG.0003.5.2020                                           

Radny Robert Ożański

   W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że w obecnym stanie prawnym nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Rzeczenica w kwestii ustalania innych warunków przeprowadzania obrad Rady Gminy. W obecnej sytuacji przeprowadzanie obrad regulują zapisy art. 15 zzx Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Art.15zzx.1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.

3. Przepisy ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających kolegialnie.”

                                Przewodniczący Rady Gminy Rzeczenica

                                                Krzysztof Szadziewicz