Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Sprzedaż działki po byłym tartaku

Numer: 45, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2021-03-01, data przekazania: 2021-03-01

Rzeczenica, 28-02-2021

Robert Ożański
radny

Sz.P.
Wójt Gminy Rzeczenica
Marcin Szulc

WNIOSEK

            Proszę o przekazanie informacji na temat sprzedaży lub jej ewentualnego zamiaru przez syndyka działki lub jej części po byłym tartaku firmie, która potencjalnie mogłaby prowadzić tam działalność degradującą środowisko w postaci emisji pyłów pochodzących z przetwarzania drewna lub spalania zużytych opon.  

            Proszę przedstawienie procedury w tym uzyskanie koniecznych zgód formalnych jakie przedsiębiorstwo musi uzyskać aby rozpocząć szkodliwą dla środowiska działalność.

            Proszę także o informacje jakie Sz.P. Wójt przedsięwziął czynności, aby niedopuścić do rozpoczęcia tego typu działalności na terenie Gminy Rzeczenica, co do której prowadzimy starania, aby była postrzegana jako atrakcyjna turystycznie i przyjazna naturze.

z poważaniem

Robert Ożański

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-03-19

Rzeczenica, dnia 18 marca 2021 roku

W.0003.1.2021

      Robert Ożański

Radny Gminy Rzeczenica

W odpowiedzi na Pana wniosek informuję:

 1. W związku z otrzymaną korespondencją od Syndyka Masy Upadłości Segger - Dach
  Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, informuje on, że cytuję:  …. z informacji uzyskanych od dotychczasowych nabywców oraz potencjalnych nabywców, żaden z nich nie planuje rozpoczęcia działalności, która mogłaby prowadzić do degradacji środowiska w postaci emisji pyłów pochodzących z przetwarzania drewna lub spalania zużytych opon. Niemniej jednak, syndyk nie ponosi odpowiedzialności za działania nowych właścicieli oraz w żaden sposób nie może wpływać na działanie w przyszłości, choć zaznaczyć należy, że nowy nabywca również powinien działać zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W związku z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej mającej wpływ na środowisko, inwestor zobowiązany jest zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) do uzyskania decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie ww. decyzji jest wymagane dla planowanych:

a) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

b) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

To czy przedsięwzięcie znacząco czy też potencjalnie oddziałuje na środowisko jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Po uzyskaniu warunków środowiskowych niezbędne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

 1. Wójt Gminy nie przedsięwziął żadnych czynności, aby nie dopuścić do rozpoczęcia działalności szkodliwej dla środowiska, ponieważ nie jest procedowane żadne postępowanie administracyjne w tej sprawie. Jednocześnie informuję Pana, że spotkałem się z nowym właścicielem, który poinformował, że przedmiotowy teren ma być wykorzystany pod działalność magazynową.

Z poważaniem

Marcin Szulc

                                                Wójt Gminy Rzeczenica