Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Lipowej i Piaskowej oraz doświetlenie skrzyżowania tych ulic

Numer: 53, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2021-08-02, data przekazania: 2021-08-02

Robert Ożański

radny

Sz. P.

Wójt Gminy Rzeczenica

Marcin Szulc

W imieniu mieszkańców ul. Lipowej i Piaskowej oraz własnym wnoszę o:

 • wyeksponowanie dodatkowymi znakami drogowymi zakazu wjazdu do strefy zamieszkania w obrębie w/w ulic dla pojazdów ciężkich jadących do/z oczyszczalni ścieków. Pojazdy te w znacznym stopniu przyczyniają się do widocznej już degradacji nawierzchni,
 • wyeksponowanie dodatkowymi znakami drogowymi obowiązującego w strefie zamieszkania ograniczenia prędkości 20 km/h. Wielu kierowców (w tym pojazdów ciężkich), być może nie pamiętających o takim ograniczeniu, jak również o pierwszeństwie pieszego, jeździ w strefie w/w ulic zdecydowanie za szybko powodując zagrożenie zwłaszcza dla dzieci chętnie i licznie poruszających się tu rowerami lub na rolkach.
 • doświetlenie skrzyżowania Lipowej z Piaskową przy posesji Piaskowa 18, o co wnosiłem już już w styczniu br.
 • podjęcie działań mających na celu uczynienie krótkiego odcinka przy posesji Lipowa 17 drogą dwukierunkową, o co także już wnosiłem w styczniu br.. Zakaz wjazdu w ul. Piaskową z Lipową obecnie bardzo utrudnia nam żeycie.

W załączeniu lista mieszkańców popierających wniosek

Z poważaniem

Robert Ożański

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-09-01

Rzeczenica, dnia 1 września 2021 roku

W.0003.12.2021

 

 

      Robert Ożański

Radny Gminy Rzeczenica
 

 

W odpowiedzi na Pana wniosek informuję:

 

 1. Zarządca drogi nie dopuszcza możliwości ograniczenia wjazdu pojazdów pow. 3,5 t na
  ul. Lipowej i Piaskowej. Artykuł 1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.) stanowi, że z drogi publicznej „(…) może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych”.
 2. Powszechna dostępność korzystania z drogi publicznej wynika zatem wprost z jej definicji, podstawową bowiem cechą drogi publicznej jest właśnie jej powszechna dostępność. Zasada ta dotyczy wszystkich dróg publicznych, również gminnych. Błędem jest przekonanie, że drogi gminne służą interesom lokalnej społeczności. Jak trafnie zauważone zostało w judykacie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach: „Drogi publiczne należące formalnie do jednostek samorządu terytorialnego nie są budowane
  i utrzymywane w interesie tych jednostek, czy nawet w interesie mieszkańców tych gmin, czy powiatu, województwa ale w interesie wszystkich użytkowników dróg a więc obywateli danego państwa i nie tylko. Nie można uznawać, że budowa i utrzymanie drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej służy jedynie interesom danej gminy czy miasta”
  (z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 16 czerwca 2011 r.,
  II SA/Ke 247/11).
 3. Dodatkowo ze względu na brak możliwości innego dojazdu pojazdów ciężarowych  drogą
  o odpowiedniej nawierzchni do oczyszczalni nie ma możliwości ograniczenia tonażu na tych ulicach.
 1. Istniejące znaki drogowe D-40 są ustawione w prawidłowy sposób zgodnie
  z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
  i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.). Dodatkowo zgodnie
  z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.) Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h. Dlatego nie ma konieczności dostawiania znaków B-33
  z cyfrą 20 ponieważ ograniczenie to wynika wprost z przepisów.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na ul. Lipowej i Piaskowej zwróciłem się do Policji
o wzmożenie działań patrolowo kontrolnych w celu wykluczenia kierowców łamiących przepisy.

 1. W związku z wnioskiem złożonym w styczniu br., podjęto rozmowy z Energa Oświetlenie
   w celu doświetlenia przedmiotowego skrzyżowania. Zgodnie z zawartą umową montaż oprawy oświetleniowej zostanie wykonany do 31.10.2021 roku.
 2. W związku z wnioskiem złożonym w styczniu br., informuję, że w dniu 14 czerwca odbyła się kontrola oznakowania dróg gminnych. Projekt organizacji ruchu zgodny z Pana wnioskiem został zatwierdzony przez Starostę Człuchowskiego w dniu 12.08.2021 roku. Obecnie oczekujemy na dostawę znaków drogowych. W związku z powyższym zmiana oznakowania nastąpi we wrześniu.  

 

 

Z poważaniem

Marcin Szulc

Wójt Gminy Rzeczenica