Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Przekazanie obsługi księgowości ZGK Sp. z o.o. do Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół

Numer: 63, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2022-02-04, data przekazania: 2022-02-04

Rzeczenica 4.02.2022 r.

radni

Robert Ożański

Krzysztof Szadziewicz

Sz. P.

Wójt Gminy Rzeczenica

Marcin Szulc

Wniosek

W związku z przedłużającą się sytuacją w której Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. pozostaje w niedoborze kadrowym obsługującym księgowość wskazujemy, aby taką obsługę powierzyć Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno Administracyjnemu Szkół w Rzeczenicy.

GZEAS jako komórka w tym celu powołana obsługuje wszystkie jednostki budżetowe gminy. Nic więc nie stoi na przeszkodzie aby obsługiwana była także spółka wodociągowa.Wiąże się to oczywiście z zasileniem kadrowym GZEASu. W tym celu można dokonać przesunięcia etatu ze Spółki do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjngo. Zasady rozliczeń obydwa podmioty ustalą już między sobą samodzielnie. Po ustabilizowaniu się sytuacji kadrowej w spółce możliwe byłoby ponowne zweryfikowanie zakresu współpracy pomiędzy zespołem ekonomiczno-administracyjnym a spółką, której należy przypomnieć 100-procentowym udziałowcem jest Gmina.

Z poważaniem

Krzysztof Szadziewicz

Robert Ożański

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Szadziewicz przewodniczący
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2022-02-10

Rzeczenica, 10.02.2022 r.

RG.0003.4.2022

Radny

Robert Ożański

Krzysztof Szadziewicz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 4.02.2022 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół, spraw związanych z prowadzeniem księgowości Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rzeczenicy, informuję że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372), Gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną:

1) jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych,

2) gminnym instytucjom kultury,

3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków
i spółek prawa handlowego – zwanym dalej „jednostkami obsługiwanymi”.

W związku z powyższym, nie ma możliwości prawnej aby Gminny Zespół Ekonomiczno, Administracyjny Szkół w Rzeczenicy, prowadził księgowość Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rzeczenicy.

Z poważaniem

  Wójt Gminy

Otrzymują:

  1. Radny Robert Ożański
  2. Radny Krzysztof Szadziewicz
  3. a/a