Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Informacja o spotkaniu z BGK oraz z kandydatami na prezesa ZGK Sp. z o. o.

Numer: 81, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2023-01-18, data przekazania: 2023-01-18

Drogi Wójcie,

Proszę w formie wniosku o przekazanie informacji:

1. Pozyskanych na spotkaniu z BGK, które miało się odbyć w dniu dzisiejszym w kontekście możliwości wykorzystania całej puli 10 mln zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków.

2. Wyniku wczorajszych rozmów z kandydatami na prezesa ZGK. W tym przedstawionej przez Nich koncepcji prowadzenia i rozwoju spółki oraz uzgodnionego wynagrodzenia. Rozumiem, że przyszły prezes najpierw będzie musiał się wykazać wynikami zanim osiągnie poziom wynagrodzenia poprzedniego prezesa (będzie miał ku temu okazję przy rozbudowie oczyszczalni). Na marginesie jedynie zaznaczę, że kwota wynagrodzenia ma istotny wpływ na wysokość opłat za wodę i ścieki ponoszonych przez mieszkańców oraz dopłat z budżetu gminy.

                                                                      Robert Ożański

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2023-03-03

Rzeczenica, 3 marca 2023 r.

RG.0003.3.2023

Radny

Robert Ożański

 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 stycznia 2023 r. informuję, że po zmianie uchwały
w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i spotkaniu z przedstawicielami BGK w ramach niewykorzystanej
w całości pełnej puli wstępnej promesy dopuszczalne jest sfinansowanie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy i ewentualnych robót dodatkowych (o ile będą konieczne w związku z realizacją inwestycji oraz zgodne z ustawą PZP). Warto podkreślić, że w przypadku pełnego wykorzystania promesy waloryzacja i roboty dodatkowe musiałyby być sfinansowane w całości z budżetu gminy.
Nie jest natomiast możliwa w ramach niewykorzystanej kwoty wstępnej promesy zmiana wniosku w zakresie zmniejszenia procentowego wkładu własnego zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie do poziomu minimalnego.

W wyniku rozmów z kandydatami na prezesa spółki komunalnej Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powierzeniu pełnienia funkcji Prezesa Panu Danielowi Wróbel z Rzeczenicy.  Prezesowi przysługuje wynagrodzenie całkowite, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne). Wynagrodzenie stałe przysługuje w wysokości 9350 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym.

W załączeniu przesyłam koncepcję funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Rzeczenicy Sp. z o.o. zaproponowaną przez Pana Daniela Wróbel.

                                                                        Wójt Gminy

                                                                         Marcin Szulc

Otrzymują

1. Adresat

2. a/a