Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zmiana organizacji ruchu na łączeniu ul. Lipowej i Piaskowej

Numer: 43, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2021-01-20, data przekazania: 2021-01-20

Robert Ożański
radny

Sz.P.
Wójt Gminy Rzeczenica
Marcin Szulc

WNIOSEK

            Wnoszę o zmianę organizacji ruchu na łączeniu ulic Lipowej i Piaskowej w sąsiedztwie nieruchomości Lipowa 17 (działka 665) oraz Lipowa 17A (działka 663/2), na krótszym odcinku drogi jednokierunkowej w ten sposób, aby rzeczony odcinek stał się drogą dwukierunkową. W chwili obecnej ogromnym utrudnieniem dla mieszkańców jest brak możliwości wjazdu w tym miejscu z ul. Lipowej na ul. Piaskową.
Dodatkowo ul. Lipowa jest teraz tak naprawdę drogą ślepą i wjeżdżając na nią już przy posesji Lipowa 13 kierowca nie wie, że dalsze podróżowanie będzie odbywało się drogami polnymi lub leśnymi co nie każdym pojazdem jest możliwe. Należy poinformować kierowcę przy posesji Lipowa 28

 
  https://www.autocentrum.pl/system/assets/images/prawo-jazdy/wyklady/80.gif


 np. znakiem                 D-4a
o ewentualnym braku możliwości kontynuacji jazdy oraz umożliwić mu skręt w ul. Piaskową.

 
  https://www.autocentrum.pl/system/assets/images/prawo-jazdy/wyklady/363.gif


We wskazanym na wstępie miejscu droga jest wystarczająco szeroka, aby z zachowaniem szczególnej ostrożności mogły się tam minąć dwa pojazdy. Stawiając parę https://www.autocentrum.pl/system/assets/images/prawo-jazdy/wyklady/84.gifznaków drogowych                     D-5                        oraz                   B-31
można doprecyzować zasady ruchu.

 

https://www.autocentrum.pl/system/assets/images/prawo-jazdy/wyklady/373.gif
Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem na tym odcinku drogi są parkujące samochody, które skutecznie uniemożliwiają przejazd pojazdom większym niż samochód osobowy. Wskazane byłoby ustawienie tam dodatkowo znaków      B-36.

Z poważaniem
Robert Ożański

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu Inwestycji Tomaszz Prus

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-02-19

                                         Rzeczenica, dnia 18.02.2021 r.

ZW.0003.1.2021

Radny Gminy Rzeczenica

p. Robert Ożański

            W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.01.2021 r. dot. wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na łączeniu ulic Lipowej i Piaskowej w m. Rzeczenica informuję, że po uzyskaniu opinii organu uzgadniającego zmianę organizacji ruchu (poniżej jej treść), niniejszy wniosek jest niezasadny.

  1. Ulica Lipowa nie jest drogą ślepą. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (j.t. Dz. U z 2019 poz. 2311 z późn. zm.) Znak D-4a „droga bez przejazdu” (rys. 5.2.4.1) stosuje się w celu oznaczenia wjazdu na drogę, której przeciwległy koniec nie ma połączenia z inną drogą. Stosuje się go także na drodze, która ma połączenia z innymi drogami, ale tworzą one układ zamknięty, a wyjazd z obszaru jest możliwy tylko w miejscu wjazdu.

Ulica Lipowa nie kończy się na nawierzchni twardej, jej dalszy odcinek (gruntowy) łączy się z innymi drogami, dlatego nie ma podstawy do wprowadzenia znaku D-4a przy posesji nr 13.

  1.   Zgodnie z cyt. powyżej rozporządzeniem Znak B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” (rys. 3.2.32.1) stosuje się w celu wskazania obowiązku ustąpienia pierwszeństwa przejazdu jadącym z przeciwka. Znak stosuje się przed takimi zwężonymi odcinkami jezdni, nieprzekraczającymi 150 m, na których nie mogą wyminąć się pojazdy o szerokości 2,5 m, i które są w całości (łącznie z wjazdem na nie) widoczne dla kierujących zbliżających się do miejsca umieszczenia znaku B-31. (...).

Pojazdy jadące ul. Piaskową z nakazem jazdy w prawo (ist. znak C-2) i ul. Lipową chcący skręcić w ul. Piaskową nie mają widoczności na pojazdy znajdujące się naprzeciwko.

  1. Zgodnie z art. 49 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. Z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.) Zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Przepis ten stanowi, że pojazdy mogą parkować tylko w wyznaczonych miejscach.

                                                       Kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości,

                                                  Planowania Przestrzennego i Zamówień Publicznych

                                                                            /-/ Tomasz Prus