Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Natalia  Reflińska

Natalia Reflińska

Radny

Okręg: 15, zdobyte głosy: 44, przynależność: , klub: Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Status: powołany - 21.10.2018

Kontakt e-mail: nataliareflinska@wp.pl

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetowa Rady Gminy Rzeczenica stała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
3 Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach interpelacja 2018-12-14 2018-12-28
15 Poparcie w sprawie budowy traktu pieszego Gwieździn - Rzeczenica interpelacja 2019-02-01 2019-02-15
39 Sprawy bieżące miejscowości Gwieździn interpelacja 2020-09-11 2020-09-25
46 Utworzenie dodatkowego odziału przedszkolnego w Gwieździnie wniosek 2021-03-24 2021-03-30
47 Utworzenie dodatkowego odziału przedszkolnego w Gwieździnie wniosek 2021-04-12 2021-04-28
88 Zabezpieczenie środków w budżecie gminy na budowę sieci wod-kan na ul. Przylesie w Gwieździnie interpelacja 2023-05-19 2023-06-02

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 13:28:22 Uchwała Nr I/3/18 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 13:20:27 Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad - wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 13:21:54 Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad - Sprawozdanie Wójta o stanie Gminy. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 13:22:43 Powołanie Komisji Skrutacyjnej w 3 osobowym składzie do przeprowadzenia głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica.. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 Uchwała Nr I/1/18 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 Powołanie Komisji Skrutacyjnej w 3 osobowym składzie do przeprowadzenia głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:14:06 Uchwała Nr II/5/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:06:58 Uchwała Nr II/7/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzeczenica. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:08:21 Uchwała Nr II/8/18 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:09:22 Uchwała Nr II/9/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntowej 261 w miejscowości Rzeczenica. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:10:16 Uchwała Nr II/10/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntowej 334/1 w miejscowości Pieniężnica.. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:11:51 Uchwała Nr II/11/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w budynku w miejscowości Breńsk 5 i udzielenie bonifikaty. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:17:27 Uchwała Nr II/12/18 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Rzeczenica maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym oraz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu na imprezach na otwartym powietrzu. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:05:25 Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:04:35 Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:33:43 Uchwała Nr II/6/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:09:06 Pwołanie wszystkich stałych Komisji Rady Gminy w składach 5-cio osobowych. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:13:25 Zamknięcie listy kandydatów wszystkich Komisji stałych Rady Gminy Rzeczenicy. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:19:00 Uchwała Nr II/13/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:32:24 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 10:44:01 Przyjęcie protokołu Nr 56 III Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2018-12-14 10:44:27 Przyjęcie protokołu Nr 57 III Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2018-12-14 10:44:58 Przyjęcie protokołu Nr 1 III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 10:46:31 Przyjęcie protokołu Nr 2 III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:28:38 Uchwała Nr III/14/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2018 r. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:29:41 Uchwała Nr III/15/18 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:44:10 Uchwała Nr III/16/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:47:53 Uchwała Nr III/17/18 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczenica oraz określenie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:51:13 Uchwała Nr III/18/18 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rzeczenica. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:52:14 Uchwała Nr III/19/18 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:53:42 Uchwała Nr III/20/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:55:03 Uchwała Nr III/21/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:56:08 Uchwała Nr III/22/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:57:07 Opinia w sprawie sprzedaży części drogi, działka nr 463/1 w miejscowości Olszanowo. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2018-12-14 11:58:07 Opinia w sprawie sprzedaży części drogi, działka nr 465/1 w miejscowości Olszanowo. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2018-12-14 11:58:50 Opinia w sprawie sprzedaży części drogi, działka nr 452/2 w miejscowości Olszanowo. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2018-12-14 10:43:19 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:04:25 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzeczenica nr III/17/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych na terenie Gminy Rzeczenica oraz określenia warunków i trybu składania za pomocą komnikacji elektronicznej. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:05:37 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletoniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:06:06 Przyjęcie protokołu z sesji nr 3. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:26:22 Uchwała Nr IV/23/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:28:33 Uchwała nr IV/24/18 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:30:56 Uchwała Nr IV/25/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:38:00 Uchwała Nr IV/26/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2019. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:44:53 Uchwała Nr IV/27/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica na 2019 r. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:46:30 Uchwała Nr IV/28/18 w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Zielone Tulipany II”. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2018-12-28 11:00:18 Uchwała Nr IV/29/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Gwieździn, Gmina Rzeczenica – Obszar A. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 11:03:25 Uchwała Nr IV/30/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzeczenica nr III/17/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczenica oraz określenie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 11:04:51 Uchwała Nr IV/31/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 10:21:15 Przyjęcie protokołu z sesji nr 4. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:05:32 Uchwała Nr V/32/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2019 r. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:06:56 Uchwała nr V/33/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:07:37 Uchwała Nr V/34/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2019 rok. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:09:49 Uchwała Nr V/35/19 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:11:07 Uchwała Nr V/36/19 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:12:17 Uchwała Nr V/37/19 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:14:09 Uchwała Nr V/38/19 w sprawie Regulaminu Funduszu Projektów Obywatelskich Gminy Rzeczenica. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:17:02 Uchwała Nr V/39/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntowych w miejscowości Rzeczenica, osiedle Rzewnica. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:27:31 Uchwała nr VI/40/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:29:57 Uchwała nr VI/41/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:34:33 Uchwała nr VI/42/19 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej Regulaminu Funduszu Projektów Obywatelskich Gminy Rzeczenica. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:19:50 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej Regulaminu Funduszu Projektów Obywatelskich Gminy Rzeczenica. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:22:54 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:11:57 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:12:32 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:12:59 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:13:23 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład kanalizacji deszczowej w miejscowości Pieniężnica VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:13:55 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rzeczenica, ul. Słoneczna. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:14:53 Przyjęcie protokołu z sesji nr 5. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:15:17 Przyjęcie protokołu z sesji nr 6 VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:28:59 Uchwała Nr VII/43/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2019 r. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:30:49 Uchwała Nr VII/44/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:31:52 Uchwała Nr VII/45/19 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:33:36 Uchwała Nr VII/46/19 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2019 rok. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:34:51 Uchwała Nr VII/47/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2019 roku. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:35:51 Uchwała Nr VII/48/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczenica. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:37:35 Uchwała Nr VII/49/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Rzeczenicy oraz nadania jej statutu. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:39:59 Uchwała Nr VII/50/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzeczenica. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:41:22 Uchwała Nr VII/51/19 w sprawie aktualizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:43:16 Uchwała Nr VII/52/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:44:05 Uchwała Nr VII/53/19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:47:04 Uchwała Nr VII/54/19 sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:49:29 Uchwała Nr VII/55/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład kanalizacji deszczowej w miejscowości Pieniężnica VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:51:05 Uchwała Nr VII/56/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rzeczenica, ul. Słoneczna. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 10:05:40 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 10:06:31 Przyjęcie protokołu z sesji nr 7 VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 10:49:34 Przyjęcie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 10:51:26 Przyjęcie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:14:47 Uchwała Nr VIII/57/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2019 r. VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:16:36 Uchwała Nr VIII/58/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:18:03 Uchwała Nr VIII/59 /19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzeczenica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:19:35 Uchwała Nr VIII/60/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, opłaty targowej, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:21:55 Uchwała Nr VIII/61/19 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:43:45 Uchwała Nr VIII/62/19 w sprawie sprzedaży działki 25 w miejscowości Trzmielewo. VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2019-04-26 11:44:55 Uchwała Nr VIII/63/19 w sprawie sprzedaży działki 26 w miejscowości Trzmielewo. VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2019-07-12 10:06:23 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. X Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2019-07-12 10:07:19 Podjęcie uchwały Nr X/76/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok. X Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-07-12 10:08:22 Podjęcie uchwały Nr X/77/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica X Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-07-12 10:10:23 Podjęcie apelu w sprawie utworzenia całorocznej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim. X Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2019-07-12 10:05:41 Wycofanie z porządku obrad pkt pn. Podjęcie apelu w sprawie utworzenia całorocznej bazy LPR w Zegrzu Pomorskim X Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-09 09:03:01 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XI Sesja Rady Gminy za
2019-08-09 09:04:11 Uchwała Nr XI/78/19 w sprawie włączenia Samorządowego Przedszkola w Międzyborzu do Zespołu Szkół w Rzeczenicy XI Sesja Rady Gminy za
2019-08-09 09:05:30 Uchwała Nr XI/79/19 w sprawie włączenia Samorządowego Przedszkola w Rzeczenicy do Zespołu Szkół w Rzeczenicy XI Sesja Rady Gminy za
2019-09-27 10:02:42 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. nr 441/1 w miejscowości Brzezie. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 10:03:07 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. nr 442 w miejscowości Brzezie. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 10:03:39 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 10:04:03 Przyjęcie protokołu z sesji nr 12 XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2019-09-27 11:21:43 Podjęcie uchwały Nr XIII/86/19 w sprawie przyjęcia Statutu Człuchowskiego Związku Powiatowo - Gminnego XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:22:39 Podjęcie uchwały Nr XIII/87/19 w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:23:21 Podjęcie uchwały Nr XIII/88/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 10 w miejscowości Międzybórz 87 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:24:46 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. nr 441/1 w miejscowości Brzezie. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:25:16 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. nr 442 w miejscowości Brzezie. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 10:20:51 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 10:21:20 Przyjęcie protokołu z sesji nr 13 XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 11:44:52 Podjęcie uchwały Nr XIV/89/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 11:46:27 Podjęcie uchwały Nr XIV/90/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 11:47:19 Podjęcie uchwały Nr XIV/91/19 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 11:49:50 Powołanie 3 osobowego składu komisji skrutacyjnej. XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 12:17:51 Podjęcie uchwały Nr XIV/92/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 10:18:43 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn "Informacja Przewodniczącego Powiatowej Rady Izb Rolniczych Powiatu Człuchowskiego". XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 11:49:10 Podjęcie uchwały Nr XIV/91/19 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-29 11:03:45 Podjęcie uchwały Nr XVI/94/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica XVI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-29 10:03:04 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XVI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-29 11:04:33 Podjęcie uchwały Nr XVI/95/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. XVI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-29 11:05:22 Podjęcie uchwały Nr XVI/96/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica. XVI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-29 11:06:00 Podjęcie uchwały Nr XVI/97/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XVI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-29 11:06:43 Podjęcie uchwały Nr XVI/98/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XVI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-29 11:07:31 Podjęcie uchwały Nr XVI/99/19 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. XVI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-29 10:03:42 Przyjęcie protokołu z sesji nr 14 XVI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-29 10:04:03 Przyjęcie protokołu z sesji nr 15 XVI Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2019-12-20 10:07:14 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Projekt RG.0006.79.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 10:08:01 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Projekt RG.0006.80.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 10:08:22 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 (Projekt RG.0006.81.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 10:09:01 Przyjęcie porządku obrad XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 10:20:53 Przyjęcie protokołu z sesji nr 16 XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:00:44 Podjęcie uchwały Nr XVII/100/19 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. (Projekt RG.0006.69.2019.1) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:02:07 Podjęcie uchwały Nr XVII/101/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.70.2019.1) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:36:18 Podjęcie uchwały Nr XVII/102/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.71.2019.2) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:42:37 Podjęcie uchwały Nr XVII/103/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2020. (Projekt RG.0006.72.2019.2) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:53:42 Podjęcie uchwały Nr XVII/104/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.73.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:54:43 Podjęcie uchwały Nr XVII/105/19 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2020 rok. (Projekt RG.0006.74.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:55:51 Podjęcie uchwały Nr XVII/106/19 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/07 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych. (Projekt RG.0006.75.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:56:43 Podjęcie uchwały Nr XVII/107/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 1260/35 położonej w miejscowości Rzeczenica, os. Rzewnica. (Projekt RG.0006.76.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:57:26 Podjęcie uchwały Nr XVII/108/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 442 położonej w miejscowości Brzezie. (Projekt RG.0006.77.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:58:12 Podjęcie uchwały Nr XVII/109/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 441/1 położonej w miejscowości Brzezie. (Projekt RG.0006.78.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 12:01:53 Podjęcie uchwały Nr XVII/110/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Projekt RG.0006.79.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 12:02:40 Podjęcie uchwały Nr XVII/111/19 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Projekt RG.0006.80.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 12:03:43 Podjęcie uchwały Nr XVII/112/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 (Projekt RG.0006.81.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:05:42 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów (RG.0006.7.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:09:47 Przyjęcie porządku obrad XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:10:53 Podjęcie uchwały Nr XVIII/113/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (Projekt RG.0006.1.2020.1) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:12:06 Podjęcie uchwały Nr XVIII/114/20 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF (Projekt RG.0006.2.2020.1) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:10:22 Przyjęcie protokołu z sesji nr 17 XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:13:00 Podjęcie uchwały Nr XVIII/115/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2020 rok (Projekt RG.0006.3.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:14:00 Podjęcie uchwały Nr XVIII/116/20 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.4.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:15:09 Podjęcie uchwały Nr XVIII/117/20 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" (Projekt RG.0006.5.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:15:58 Podjęcie uchwały Nr XVIII/118/20 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020" (Projekt RG.0006.6.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:18:24 Podjęcie uchwały Nr XVIII/119/20 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów (Projekt RG.0006.7.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:07:05 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rzeczenica do Stowarzyszenia pod nazwą "Bank Żywności w Chojnicach" (RG.0006.8.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:09:23 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego z siedzibą w Człuchowie (RG.0006.9.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:20:43 Podjęcie uchwały Nr XVIII/120/20 w sprawie przystąpienia Gminy Rzeczenica do Stowarzyszenia pod nazwą "Bank Żywności w Chojnicach" (Projekt RG.0006.8.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:23:45 Podjęcie uchwały Nr XVIII/121/20 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego z siedzibą w Człuchowie (Projekt RG.0006.9.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 14:56:58 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.11.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 14:57:25 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów (Projekt RG.0006.12.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 14:57:47 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/19 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych. (Projekt RG.0006.13.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 14:58:17 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 15:00:35 Uchwała nr XIX//122/20 w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Projekt RG.0006.10.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 15:01:52 Uchwała nr XIX/123/20 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.11.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 15:05:01 Uchwała nr XIX/124/20 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów.(Projekt RG.0006.12.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 15:06:24 Uchwała nr XIX/125/20 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/19 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych. (Projekt RG.0006.13.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-02-28 12:03:49 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 627/3 w miejscowości Rzeczenica. XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 12:04:24 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, Os. Wybudowanie 8, działka oznaczona nr 262 w miejscowości Rzeczenica XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 12:04:50 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 12:05:26 Przyjęcie protokołu z sesji nr 18 XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 12:05:58 Przyjęcie protokołu z sesji nr 19 XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:31:24 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2020 roku (Projekt RG.0006.14.2020) XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:32:25 Podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rzeczenicy. (Projekt RG.0006.15.2020) XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:33:21 Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. (Projekt RG.0006.16.2020) XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:34:13 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dofinansowania zakupu nowego, ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Rzeczenica (Projekt RG.0006.17.2020) XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:34:57 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.18.2020) XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:35:31 Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 627/3 w miejscowości Rzeczenica. XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:35:57 Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, Os. Wybudowanie 8, działka oznaczona nr 262 w miejscowości Rzeczenica. XX Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:10:19 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:11:00 Przyjęcie protokołu z sesji nr 20 XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:48:04 Podjęcie uchwały Nr XXI/131/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (Projekt RG.0006.19.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:48:55 Podjęcie uchwały Nr XXI/132/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2020-2030. (Projekt RG.0006.20.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:49:48 Podjęcie uchwały Nr XXI/133/20 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2020 rok. (Projekt RG.0006.21.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:50:23 Podjęcie uchwały Nr XXI/134/20 w sprawie nagród specjalnych Wójta. (Projekt RG.0006.22.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:51:01 Podjęcie uchwały Nr XXI/135/20 w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną. (Projekt RG.0006.23.2020) XX I Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-04-24 12:51:47 Podjęcie uchwały Nr XXI/136/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 627/3 położonej w Rzeczenicy. (Projekt RG.0006.24.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:53:03 Podjęcie uchwały Nr XXI/137/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału należącego do Gminy Rzeczenica w nieruchomości zabudowanej w miejscowości Rzeczenica os. Wybudowanie 8. (Projekt RG.0006.25.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:56:42 Podjęcie uchwały Nr XXI/138/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Projekt RG.0006.26.2020.1) XX I Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-04-24 12:58:47 Podjęcie uchwały Nr XXI/139/20 w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (Projekt RG.0006.27.2020.1) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:59:55 Podjęcie uchwały Nr XXI/140/20 w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rzeczenica oraz określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Projekt RG.0006.28.2020.1) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 13:01:03 Podjęcie uchwały Nr XXI/141/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (RG.0006.29.2020.1) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:42:21 Przyjęcie rocznej informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryzeczenicy w 2019 r. XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:43:56 Przyjęcie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej. XX I Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 10:06:10 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: 21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.43.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 10:07:26 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: 22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Wandzinie. (Projekt RG.0006.44.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 10:07:48 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 10:08:13 Przyjęcie protokołu z sesji nr 22 XXIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-07-10 11:00:16 Podjęcie uchwały Nr XXIII/148/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica wotum zaufania. (Projekt RG.0006.36.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:30:33 Podjęcie uchwały Nr XXIII/149/20 10. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. (Projekt RG.0006.37.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:32:44 Podjęcie uchwały Nr XXIII/150/20 10 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 r. (Projekt RG.0006.38.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:47:26 Podjęcie uchwały Nr XXIII/151/20 10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2020 rok. (Projekt RG.0006.39.2020.1) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:48:30 Podjęcie uchwały Nr XXIII/152/20 10 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.40.2020.1) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:49:41 Podjęcie uchwały Nr XXIII/153/20 10 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2020 – 2023. (Projekt RG.0006.41.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:50:26 Podjęcie uchwały Nr XXIII/154/20 10 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021. (Projekt RG.0006.32.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:52:21 Podjęcie uchwały Nr XXIII/155/20 10 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.43.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:53:02 Podjęcie uchwały Nr XXIII/156/20 10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Wandzinie. (Projekt RG.0006.44.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:56:42 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej - Jeziernik działka nr 584/1 XXIII Sesja Rady Gminy przeciw
2020-10-12 15:01:32 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXV Sesja Rady Gminy za
2020-10-12 15:05:15 Podjęcie uchwały Nr XXV/161/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Projekt RG.0006.49.2020). XXV Sesja Rady Gminy za
2020-10-12 15:06:27 Podjęcie uchwały Nr XXV/162/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Projekt RG.0006.50.2020). XXV Sesja Rady Gminy za
2020-10-12 15:08:01 Podjęcie uchwały Nr XXV/163/20 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. (Projekt RG.0006.51.2020) XXV Sesja Rady Gminy za
2020-12-04 15:04:26 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVII Sesja Rady Gminy za
2020-12-04 15:07:52 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (RG.0006.65.2020.1) XXVII Sesja Rady Gminy za
2020-12-04 15:08:39 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Projekt RG.0006.66.2020) XXVII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:05:35 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:06:27 Przyjęcie protokołu nr 26 XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:06:53 Przyjęcie protokołu nr 27 XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:50:11 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (Projekt RG.0006.67.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:51:42 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.68.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:02:58 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.69.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:11:02 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2021. (Projekt RG.0006.70.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:15:59 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.71.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:16:54 Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.72.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:17:46 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2021 rok. (Projekt RG.0006.73.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:18:36 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 15 położonej w miejscowości Trzmielewo. (Projekt RG.0006.74.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:19:29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 127/2 położonej w miejscowości Międzybórz. (Projekt RG.0006.75.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:20:23 Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rzeczenica. (Projekt RG.0006.76.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:21:22 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. (Projekt RG.0006.77.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:22:06 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 398/1 w miejscowości Olszanowo. XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:22:36 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 398/2 w miejscowości Olszanowo. XXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:46:55 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.1.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:48:30 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.2.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:49:24 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty . (Projekt RG.0006.3.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:50:23 Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt RG.0006.4.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:51:22 Uchwała w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. ,,Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne” w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 . (Projekt RG.0006.5.2021.1) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:52:25 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2021 rok (Projekt RG.0006.6.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:53:12 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej wniosek dotyczący podjęcia uchwały i wezwania rządu RP do przyjęcia odpowiedzialności za szczepienia przeciwko Covid-19 (Projekt RG.0006.7.2020) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:54:53 Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021" (Projekt RG.0006.8.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:55:35 Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" (Projekt RG.0006.9.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:56:19 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku (Projekt RG.0006.10.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:57:24 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej złożenia przez gminę Rzeczenica wniosku do KOWR dotyczącego dotacji rządowej dla wsi po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych (Projekt RG.0006.11.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:05:57 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:07:53 Przyjęcie protokołu nr 30 XXXI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2021-04-23 12:39:31 Uchwała nr XXXI/214/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.26.2021) XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:41:01 Uchwała nr XXXI/215/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.27.2021) XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:42:29 Uchwała Nr XXXI/216/21 w sprawie zmiany Uchwały NR XXVIII/186/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 15 położonej w miejscowości Trzmielewo. (Projekt RG.0006.28.2021) XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:45:40 Pozytywna opinia w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu do dz. nr 366/2 przez dz. nr 366/1 w miejscowości Brzezie. XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:46:19 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży części działki oznaczonej nr 1260/34 położonej w miejscowości Rzeczenica, os. Rzewnica. XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:01:14 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: pkt. 11 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2021 roku. (Projekt RG.0006.29.2021) XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:04:59 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: pkt 12 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2021 rok. (Projekt RG.0006.30.2021) XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:43:15 Uchwała nr XXXI/217/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2021 roku. (Projekt RG.0006.29.2021) XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:44:30 Uchwała nr XXXI/218/21 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2021 rok. (Projekt RG.0006.30.2021) XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 12:09:08 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 12:09:55 Przyjęcie protokołu z sesji nr 35 XXXVI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2021-10-29 13:33:23 Uchwała Nr XXXVI/260/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.73.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:34:16 Uchwała Nr XXXVI/261/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.74.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:35:10 Uchwała Nr XXXVI/262/21 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Przechlewo, Gminą Rzeczenica i Gminą Konarzyny. (Projekt RG.0006.75.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:36:03 Uchwał Nr XXXVI/263/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku. (Projekt RG.0006.76.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:37:24 Uchwała Nr XXXVI/264/21 w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.006.77.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:38:59 Uchwała Nr XXXVI/265/21 w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.78.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:39:41 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki nr 1260/12 w miejscowości Rzeczenica osiedle Rzewnica. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:40:10 Pozytywna opinia w sprawie zamiany nieruchomości – Nadleśnictwo Czarne- Gmina Rzeczenica. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:40:37 Pozytywna opinia w sprawie zamiany nieruchomości – Nadleśnictwo Niedźwiady- Gmina Rzeczenica. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:42:13 Opinia pozytywna w sprawie uregulowanie stanu prawnego przebiegu drogi gminnej o nr ewidencyjnym 1272 w miejscowości Rzeczenica i uregulowanie stanu rzeczywistego w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Czarne Człuchowskie. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 12:03:40 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 12:04:23 Przyjęcie protokołu z sesji nr 38 XL Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2022-02-04 12:04:50 Przyjęcie protokołu z sesji nr 39 XL Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2022-02-04 13:14:17 Uchwała Nr XL/293/22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. (Projekt RG.0006.1.1.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:15:15 Uchwała Nr XL/294/22 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.2.1.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:15:59 Uchwała Nr XL/295/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2022 rok (Projekt RG.0006.3.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:17:09 Uchwała Nr XL/296/22 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innych Uzależnień Behawioralnych na lata 2022-2024". (Projekt RG.0006.4.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:18:11 Uchwała Nr XL/297/22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Rzeczenica w drodze darowizny nieruchomości o nr 823/12 położonej w miejscowości Rzeczenica (Projekt RG.0006.5.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:18:57 Uchwała Nr XL/298/22 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. (Projekt RG.0006.6.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:20:19 Uchwała NR XL/299/22 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (Projekt RG.0006.7.2022) XL Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2022-02-04 12:03:10 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (Projekt RG.0006.7.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 12:20:25 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej ds. weryfikacji prawidłowości realizacji zadań własnych gminy zleconych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 12:21:37 Przyjęcie protokołu nr 40 XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 12:22:08 Przyjęcie protokołu nr 41 XLII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2022-03-25 13:33:33 Uchwała Nr XLII/302/22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2022 r. (Projekt RG.0006.10.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:34:36 Uchwała Nr XLII/303/22 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (RG.0006.11.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:35:40 Uchwała Nr XLII/304/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica. (RG.0006.12.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:36:48 Uchwała Nr XLII/305/22 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica w 2022 roku (RG.0006.13.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:37:51 Uchwała Nr XLII/306/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Jeziora Krępsko w gminie Rzeczenica. (RG.0006.14.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:38:55 Uchwała Nr XLII/307/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gwieździn w gminie Rzeczenica. (RG.0006.15.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:40:00 Uchwała Nr XLII/308/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południowy rejon ul. Człuchowskiej” w miejscowości Rzeczenica, w gminie Rzeczenica. (RG.0006.16.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:42:05 Uchwała Nr XLII/309/22 w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Rzeczenica do wykonania szczególnych czynności nadzoru nad wykonywaniem zadań gminy w szczególności zadań powierzonych do wykonania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z o.o. (RG.0006.17.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-06-30 12:06:51 Wprowadzenie zmian w porządku obrad poprzez dodanie pkt. 18 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Projekt RG.0006.37.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 12:07:36 Wprowadzenie zmian w porządku obrad poprzez dodanie pkt. 19 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego (Projekt RG.0006.38.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 12:08:07 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 12:08:41 Przyjęcie protokołu z sesji nr 43 XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2022-06-30 12:53:41 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica wotum zaufania (Projekt RG.0006.28.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2022-06-30 13:37:22 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. (Projekt RG.0006.29.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:37:52 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r. (Projekt RG.0006.30.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:39:44 Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Projekt RG. 0006.37.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:40:30 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego (Projekt RG.0006.38.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:41:22 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2022 r. (Projekt RG.0006.31.1.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:53:30 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.32.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:54:17 Uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw. (Projekt RG.0006.33.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:55:23 Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady dofinansowania do usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Rzeczenica” przy udziale środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Projekt RG.0006.34.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:56:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 40/11 w miejscowości Rzeczenica w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (Projekt RG.0006.35.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:57:32 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 40/12 w miejscowości Rzeczenica w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (Projekt RG.0006.36.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:58:11 Opinia w sprawie dzierżawy działki oznaczonej nr 45 w miejscowości Gwieździn na okres 25 lat. XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:58:52 Opinia w sprawie sprzedaży udziału Gminy w działce nr 584/1 obręb geodezyjny Brzezie. XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2022-06-30 13:59:33 Opinia w sprawie oferty wykupu działki nr 158/5 w miejscowości Brzezie. XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2022-11-25 14:03:43 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Projekt RG.0006.63.2022) XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-11-25 14:04:23 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego (Projekt RG.0006.64.2022) XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-11-25 14:05:06 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego. (Projekt RG.0006.65.2022) XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-11-25 14:05:50 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2022 rok. (Projekt RG.0006.66.2022) XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-11-25 14:06:23 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2022-2034. (Projekt RG.0006.67.2022) XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-11-25 14:02:45 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu Człuchowskiego, wprowadzenie zmian w budżecie gminy oraz WPF XLVIII Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 12:14:21 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. pn. 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (RG.0006.8.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 12:15:09 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rzeczenica (RG.0006.9.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 12:15:37 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzeczenica. (RG.0006.10.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 12:16:34 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 12:17:10 Przyjęcie protokołu z sesji nr 50 LI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2023-01-27 12:56:38 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica. LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:10:17 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2023. LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:11:07 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2023 rok (Projekt RG.0006.3.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:11:57 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 4 stycznia 2023 r. (Projekt RG.0006.4.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:13:34 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.'' (Projekt RG.0006.5.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:14:57 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Projekt RG.0006.6.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:15:59 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. (Projekt RG.0006.7.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:17:15 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (RG.0006.8.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:17:58 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rzeczenica (RG.0006.9.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:18:47 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzeczenica. (RG.0006.10.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:21:10 Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy. LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:55:26 Przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Gminy. LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 12:16:03 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. 16. Wybór przewodniczącego Rady. LI Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:05:47 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:06:27 Przyjęcie protokołu z sesji nr 52 LIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2023-03-31 12:31:32 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r. (Projekt RG.0006.18.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:32:35 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.19.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:33:41 Uchwała w sprawie w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2023 rok (Projekt RG.0006.20.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:34:30 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2023 roku (Projekt RG.0006.21.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:35:21 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2023 r. (Projekt RG.0006.22.2023) LIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2023-03-31 12:36:19 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 9 lutego 2023 r. (Projekt RG.0006.23.2023) LIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2023-03-31 12:37:20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.24.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:38:12 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy turystycznej Gwieździn-Olszanowo (Projekt RG.0006.25.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:38:57 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 10/1 o pow. 0.52 ha w miejscowości Pieniężnica. (Projekt RG.0006.26.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:39:48 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 284/2 o pow. 0.2986 ha w miejscowości Pieniężnica. (Projekt RG.0006.27.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:40:35 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 215/6 o pow. 0.2304 ha w miejscowości Rzeczenica. (Projekt RG.0006.28.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:41:20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w miejscowości Brzezie ul. Koszalińska 65C na rzecz najemcy. (Projekt RG.0006.29.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:42:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawa działki nr 153/2 o pow.0.2133 ha w miejscowości Brzezie na okres 5 lat. (Projekt RG.0006.30.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:43:06 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawa części działki nr 460 o pow. 1.50 ha w miejscowości Brzezie na okres 5 lat. (Projekt RG.0006.31.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:43:55 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę okresu dzierżawy z 20 lat na 29 lat działki nr 45/1 o pow. 0.3018 ha w miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.32.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:44:48 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Gminy Rzeczenica z Nadleśnictwem Czarne Człuchowskie. (Projekt RG.0006.33.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:45:59 Opinia w sprawie przekazywania do dzierżawy gruntów rolnych będących własnością Skarbu Państwa na terenie Gminy Rzeczenica. LIII Sesja Rady Gminy za
2023-04-14 14:04:47 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: dodanie pkt. 9 i 10 wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej LIV Sesja Rady Gminy za
2023-04-14 14:05:19 Przyjęcie protokołu z sesji nr 53 LIV Sesja Rady Gminy za
2023-04-14 14:21:21 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2023 rok. (RG.0006.34.2023) LIV Sesja Rady Gminy za
2023-04-14 14:22:24 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Rzeczenica na 2023 rok. (RG.0006.35.2023) LIV Sesja Rady Gminy za
2023-04-14 14:23:35 Powołanie komisji skrutacyjnej w 3 osobowym składzie. LIV Sesja Rady Gminy za
2023-04-14 14:38:07 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica. (RG.0006.36.2023) LIV Sesja Rady Gminy za
2023-05-19 14:06:51 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: dodanie pkt. 8 wprowadzenie zmian w budżecie gminy, pkt. 9 wprowadzenie zmian w WPF LV Sesja Rady Gminy za
2023-05-19 14:09:30 Przyjęcie protokołu z sesji nr 54 LV Sesja Rady Gminy za
2023-05-19 14:28:55 Uchwała w sprawie przekazania skargi na Wójta Gminy Rzeczenica do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.38.2023). LV Sesja Rady Gminy za
2023-05-19 14:32:24 Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.39.2023). LV Sesja Rady Gminy za
2023-05-19 14:33:49 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.40.2023). LV Sesja Rady Gminy za
2023-05-19 14:35:05 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (Projekt RG.0006.41.2023). LV Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:04:56 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt.: "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rzeczenica" LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:07:16 Przyjęcie protokołu z sesji nr 55 LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:28:07 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.42.2023) LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:29:58 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (Projekt RG.0006.43.2023). LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:31:02 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. (Projekt RG.0006.44.2023) LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:32:09 Uchwała w sprawie przyjęcia raportu z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innych Uzależnień Behawioralnych za 2022 rok. (Projekt RG.0006.45.2023) LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:33:03 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy Polna w miejscowości Rzeczenica. (Projekt RG.0006.46.2023) LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:34:03 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr 1258/1 w miejscowości Rzeczenica oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat. (Projekt RG.0006.47.2023) LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:44:34 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rzeczenica. (RG.0006.48.2023) LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:45:29 Opinia w sprawie przejęcia na mienie gminy drogi wewnętrznej o nr 121/8 Gwieździn. LVI Sesja Rady Gminy przeciw
2023-06-02 12:46:44 Opinia w sprawie sprzedaży działki nr 488/2 w miejscowości Brzezie. LVI Sesja Rady Gminy przeciw
2023-06-29 12:11:43 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt: 25. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.59.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 12:13:51 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt: 26. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie na uchwałę nr Nr XIX/123/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Rzeczenica oraz na uchwałę Nr XX/130/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 28 lutego 2020 roku o zmianie uchwały Nr XIX/123/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.60.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 12:14:49 Przyjęcie protokołu z sesji nr 56 LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 13:12:11 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica wotum zaufania. (Projekt RG.0006.49.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 13:42:23 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. (Projekt RG.0006.50.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 13:44:15 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 r. (Projekt RG.0006.51.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 14:03:20 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2023 r. (Projekt RG.0006.52.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 14:04:30 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.53.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 14:05:37 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Rzeczenica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (Projekt RG.0006.54.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 14:06:41 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica na 2023 r. (Projekt RG.0006.55.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 14:07:38 Uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Rzeczenica oraz zasad ich używania (Projekt RG.0006.56.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 14:08:53 Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (Projekt RG.0006.57.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 14:09:49 Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (Projekt RG.0006.58.2023). LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 14:11:04 Uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.59.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 14:12:58 Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie na uchwałę nr Nr XIX/123/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Rzeczenica oraz na uchwałę Nr XX/130/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 28 lutego 2020 roku o zmianie uchwały Nr XIX/123/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.60.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-07-28 12:05:13 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie na uchwałę nr Nr XIX/124/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów LVIII Sesja Rady Gminy za
2023-07-28 12:07:28 Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (Projekt RG.0006.61.2023) LVIII Sesja Rady Gminy za
2023-07-28 12:08:58 Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (Projekt RG.0006.62.2023) LVIII Sesja Rady Gminy za
2023-07-28 12:10:24 Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie na uchwałę nr Nr XIX/124/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów LVIII Sesja Rady Gminy za