Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Maria Teresa Wyrwicz

Maria Teresa Wyrwicz

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 42, przynależność: , klub: Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rzeczenica stała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
5 Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach interpelacja 2018-12-14 2018-12-28
10 Poprawa odcinka drogi DK25 oraz weryfikacja poprawności budowy ronda w Rzeczenicy interpelacja 2019-02-01 2019-02-15
23 Kontrola gospodarki finansowej zapytanie 2019-03-29 2019-04-10
33 Zakup ciężkiego wozu bojowego dla jednostki OSP Rzeczenica interpelacja 2020-01-20 2020-01-31
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 12:42:01 Uchwała Nr I/1/18 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 13:28:22 Uchwała Nr I/3/18 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 13:20:27 Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad - wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 13:21:54 Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad - Sprawozdanie Wójta o stanie Gminy. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 13:22:43 Powołanie Komisji Skrutacyjnej w 3 osobowym składzie do przeprowadzenia głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica.. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 Uchwała Nr I/1/18 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 Powołanie Komisji Skrutacyjnej w 3 osobowym składzie do przeprowadzenia głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:14:06 Uchwała Nr II/5/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:06:58 Uchwała Nr II/7/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzeczenica. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:08:21 Uchwała Nr II/8/18 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:09:22 Uchwała Nr II/9/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntowej 261 w miejscowości Rzeczenica. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:10:16 Uchwała Nr II/10/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntowej 334/1 w miejscowości Pieniężnica.. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:11:51 Uchwała Nr II/11/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w budynku w miejscowości Breńsk 5 i udzielenie bonifikaty. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:17:27 Uchwała Nr II/12/18 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Rzeczenica maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym oraz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu na imprezach na otwartym powietrzu. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:05:25 Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:04:35 Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:33:43 Uchwała Nr II/6/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:09:06 Pwołanie wszystkich stałych Komisji Rady Gminy w składach 5-cio osobowych. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:13:25 Zamknięcie listy kandydatów wszystkich Komisji stałych Rady Gminy Rzeczenicy. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:19:00 Uchwała Nr II/13/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:32:24 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 10:44:01 Przyjęcie protokołu Nr 56 III Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2018-12-14 10:44:27 Przyjęcie protokołu Nr 57 III Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2018-12-14 10:44:58 Przyjęcie protokołu Nr 1 III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 10:46:31 Przyjęcie protokołu Nr 2 III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:28:38 Uchwała Nr III/14/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2018 r. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:29:41 Uchwała Nr III/15/18 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:44:10 Uchwała Nr III/16/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:47:53 Uchwała Nr III/17/18 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczenica oraz określenie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:51:13 Uchwała Nr III/18/18 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rzeczenica. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:52:14 Uchwała Nr III/19/18 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:53:42 Uchwała Nr III/20/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:55:03 Uchwała Nr III/21/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:56:08 Uchwała Nr III/22/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:57:07 Opinia w sprawie sprzedaży części drogi, działka nr 463/1 w miejscowości Olszanowo. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2018-12-14 11:58:07 Opinia w sprawie sprzedaży części drogi, działka nr 465/1 w miejscowości Olszanowo. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2018-12-14 11:58:50 Opinia w sprawie sprzedaży części drogi, działka nr 452/2 w miejscowości Olszanowo. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2018-12-14 10:43:19 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:04:25 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzeczenica nr III/17/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych na terenie Gminy Rzeczenica oraz określenia warunków i trybu składania za pomocą komnikacji elektronicznej. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:05:37 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletoniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:06:06 Przyjęcie protokołu z sesji nr 3. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:26:22 Uchwała Nr IV/23/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:28:33 Uchwała nr IV/24/18 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:30:56 Uchwała Nr IV/25/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:38:00 Uchwała Nr IV/26/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2019. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:44:53 Uchwała Nr IV/27/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica na 2019 r. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:46:30 Uchwała Nr IV/28/18 w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Zielone Tulipany II”. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 11:00:18 Uchwała Nr IV/29/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Gwieździn, Gmina Rzeczenica – Obszar A. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 11:03:25 Uchwała Nr IV/30/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzeczenica nr III/17/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczenica oraz określenie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 11:04:51 Uchwała Nr IV/31/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 10:21:15 Przyjęcie protokołu z sesji nr 4. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:05:32 Uchwała Nr V/32/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2019 r. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:06:56 Uchwała nr V/33/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:07:37 Uchwała Nr V/34/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2019 rok. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:09:49 Uchwała Nr V/35/19 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:11:07 Uchwała Nr V/36/19 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:12:17 Uchwała Nr V/37/19 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:14:09 Uchwała Nr V/38/19 w sprawie Regulaminu Funduszu Projektów Obywatelskich Gminy Rzeczenica. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:17:02 Uchwała Nr V/39/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntowych w miejscowości Rzeczenica, osiedle Rzewnica. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:27:31 Uchwała nr VI/40/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:29:57 Uchwała nr VI/41/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:34:33 Uchwała nr VI/42/19 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej Regulaminu Funduszu Projektów Obywatelskich Gminy Rzeczenica. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:19:50 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej Regulaminu Funduszu Projektów Obywatelskich Gminy Rzeczenica. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:22:54 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:11:57 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:12:32 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:12:59 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:13:23 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład kanalizacji deszczowej w miejscowości Pieniężnica VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:13:55 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rzeczenica, ul. Słoneczna. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:14:53 Przyjęcie protokołu z sesji nr 5. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:15:17 Przyjęcie protokołu z sesji nr 6 VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:28:59 Uchwała Nr VII/43/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2019 r. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:30:49 Uchwała Nr VII/44/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:31:52 Uchwała Nr VII/45/19 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:33:36 Uchwała Nr VII/46/19 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2019 rok. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:34:51 Uchwała Nr VII/47/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2019 roku. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:35:51 Uchwała Nr VII/48/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczenica. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:37:35 Uchwała Nr VII/49/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Rzeczenicy oraz nadania jej statutu. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:39:59 Uchwała Nr VII/50/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzeczenica. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:41:22 Uchwała Nr VII/51/19 w sprawie aktualizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:43:16 Uchwała Nr VII/52/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:44:05 Uchwała Nr VII/53/19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:47:04 Uchwała Nr VII/54/19 sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:49:29 Uchwała Nr VII/55/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład kanalizacji deszczowej w miejscowości Pieniężnica VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:51:05 Uchwała Nr VII/56/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rzeczenica, ul. Słoneczna. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 10:18:25 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 10:18:51 Przyjęcie protokołu z sesji nr 8 IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 11:30:31 Uchwała Nr IX/64/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica wotum zaufania. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2019-06-21 11:59:48 Uchwała Nr IX/65/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:01:42 Uchwała Nr IX/66/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2019-06-21 12:06:18 Uchwała Nr IX/67/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2019 r. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:07:38 Uchwała Nr IX/68/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:08:53 Uchwała Nr IX/69/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:09:55 Uchwała Nr IX/70/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:11:00 Uchwała Nr IX/71/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczenica IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:12:46 Uchwała Nr IX/72/19 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:13:53 Uchwała Nr IX/73/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 882/1 położonej w Rzeczenicy. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:16:40 Opinia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 740/3 położonej w Rzeczenicy. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:17:16 Opinia w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Rzeczenica. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:17:44 Opinia w sprawie bezpłatnego użyczenia dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku działek po kopalni kredy jeziornej w miejscowości Jeziernik. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 10:15:50 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 10:16:49 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo – Gminnego. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 10:17:29 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i wydzielenie części działki z drogi gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 5 Trzmielewo. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 10:17:59 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn podjęcie opinii w sprawie użyczenia części działki nr 1258/1 w Rzeczenicy Osiedle Rzewnica dla Fundacji „Zakątek Sztuki”. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:14:58 Uchwała Nr IX/74/19 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:16:06 Uchwała Nr IX/75/19 w sprawie utworzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo - Gminnego. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:18:39 Opinia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i wydzielenie części działki z drogi gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 5 Trzmielewo. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:19:08 Opinia w sprawie użyczenia części działki nr 1258/1 w Rzeczenicy Osiedle Rzewnica dla Fundacji „Zakątek Sztuki”. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-09 09:03:01 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XI Sesja Rady Gminy za
2019-08-09 09:04:11 Uchwała Nr XI/78/19 w sprawie włączenia Samorządowego Przedszkola w Międzyborzu do Zespołu Szkół w Rzeczenicy XI Sesja Rady Gminy za
2019-08-09 09:05:30 Uchwała Nr XI/79/19 w sprawie włączenia Samorządowego Przedszkola w Rzeczenicy do Zespołu Szkół w Rzeczenicy XI Sesja Rady Gminy za
2019-08-30 08:05:03 Przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz propozycji zmiany kolejności omawianych punktów obrad. XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 09:46:29 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwaUchwała nr XII/80/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2019 rok. (Projekt RG.0006.49.2019) XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 09:47:08 Uchwała nr XII/81/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.50.2019) XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 09:47:59 Uchwała nr XII/82/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika. (Projekt RG.0006.51.2019) XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 09:48:45 Uchwała XII/83/19 w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. (Projekt RG.0006.52.2019) XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 09:49:21 Uchwała nr XII/84/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 740/3 położonej w Rzeczenicy. (Projekt RG.0006.53.2019) XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 09:50:27 Uchwała nr XII/85/19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/53/19 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat. (Projekt RG.0006.54.2019 XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 09:51:02 Pozytywna opinia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 1260/35 położonej w miejscowości Rzeczenica, os. Rzewnica. XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 08:12:06 Przyjęcie protokołu z sesji nr 9 XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 08:12:32 Przyjęcie protokołu z sesji nr 10 XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 08:12:55 Przyjęcie protokołu z sesji nr 11 XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 10:02:42 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. nr 441/1 w miejscowości Brzezie. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 10:03:07 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. nr 442 w miejscowości Brzezie. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 10:03:39 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 10:04:03 Przyjęcie protokołu z sesji nr 12 XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:21:43 Podjęcie uchwały Nr XIII/86/19 w sprawie przyjęcia Statutu Człuchowskiego Związku Powiatowo - Gminnego XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:22:39 Podjęcie uchwały Nr XIII/87/19 w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:23:21 Podjęcie uchwały Nr XIII/88/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 10 w miejscowości Międzybórz 87 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:24:46 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. nr 441/1 w miejscowości Brzezie. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:25:16 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. nr 442 w miejscowości Brzezie. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 10:20:51 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 10:21:20 Przyjęcie protokołu z sesji nr 13 XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 11:44:52 Podjęcie uchwały Nr XIV/89/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 11:46:27 Podjęcie uchwały Nr XIV/90/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 11:47:19 Podjęcie uchwały Nr XIV/91/19 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 11:49:50 Powołanie 3 osobowego składu komisji skrutacyjnej. XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 12:17:51 Podjęcie uchwały Nr XIV/92/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 10:18:43 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn "Informacja Przewodniczącego Powiatowej Rady Izb Rolniczych Powiatu Człuchowskiego". XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 11:49:10 Podjęcie uchwały Nr XIV/91/19 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-18 15:50:02 Uchwała nr XV/93/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie na uchwałę nr L/365/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rzeczenica XV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-18 15:47:56 Przyjęcie porządku obrad XV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-29 11:03:45 Podjęcie uchwały Nr XVI/94/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica XVI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-29 10:03:04 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XVI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-29 11:04:33 Podjęcie uchwały Nr XVI/95/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. XVI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-29 11:05:22 Podjęcie uchwały Nr XVI/96/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica. XVI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-29 11:06:00 Podjęcie uchwały Nr XVI/97/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XVI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-29 11:06:43 Podjęcie uchwały Nr XVI/98/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XVI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-29 11:07:31 Podjęcie uchwały Nr XVI/99/19 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. XVI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-29 10:03:42 Przyjęcie protokołu z sesji nr 14 XVI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-29 10:04:03 Przyjęcie protokołu z sesji nr 15 XVI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:05:42 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów (RG.0006.7.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:09:47 Przyjęcie porządku obrad XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:10:53 Podjęcie uchwały Nr XVIII/113/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (Projekt RG.0006.1.2020.1) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:12:06 Podjęcie uchwały Nr XVIII/114/20 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF (Projekt RG.0006.2.2020.1) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:10:22 Przyjęcie protokołu z sesji nr 17 XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:13:00 Podjęcie uchwały Nr XVIII/115/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2020 rok (Projekt RG.0006.3.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:14:00 Podjęcie uchwały Nr XVIII/116/20 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.4.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:15:09 Podjęcie uchwały Nr XVIII/117/20 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" (Projekt RG.0006.5.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:15:58 Podjęcie uchwały Nr XVIII/118/20 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020" (Projekt RG.0006.6.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:18:24 Podjęcie uchwały Nr XVIII/119/20 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów (Projekt RG.0006.7.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:07:05 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rzeczenica do Stowarzyszenia pod nazwą "Bank Żywności w Chojnicach" (RG.0006.8.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:09:23 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego z siedzibą w Człuchowie (RG.0006.9.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:20:43 Podjęcie uchwały Nr XVIII/120/20 w sprawie przystąpienia Gminy Rzeczenica do Stowarzyszenia pod nazwą "Bank Żywności w Chojnicach" (Projekt RG.0006.8.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:23:45 Podjęcie uchwały Nr XVIII/121/20 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego z siedzibą w Człuchowie (Projekt RG.0006.9.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 14:56:58 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.11.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 14:57:25 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów (Projekt RG.0006.12.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 14:57:47 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/19 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych. (Projekt RG.0006.13.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 14:58:17 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 15:00:35 Uchwała nr XIX//122/20 w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Projekt RG.0006.10.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 15:01:52 Uchwała nr XIX/123/20 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.11.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 15:05:01 Uchwała nr XIX/124/20 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów.(Projekt RG.0006.12.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 15:06:24 Uchwała nr XIX/125/20 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/19 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych. (Projekt RG.0006.13.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-02-28 12:03:49 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 627/3 w miejscowości Rzeczenica. XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 12:04:24 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, Os. Wybudowanie 8, działka oznaczona nr 262 w miejscowości Rzeczenica XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 12:04:50 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 12:05:26 Przyjęcie protokołu z sesji nr 18 XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 12:05:58 Przyjęcie protokołu z sesji nr 19 XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:31:24 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2020 roku (Projekt RG.0006.14.2020) XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:32:25 Podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rzeczenicy. (Projekt RG.0006.15.2020) XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:33:21 Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. (Projekt RG.0006.16.2020) XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:34:13 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dofinansowania zakupu nowego, ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Rzeczenica (Projekt RG.0006.17.2020) XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:34:57 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.18.2020) XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:35:31 Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 627/3 w miejscowości Rzeczenica. XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:35:57 Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, Os. Wybudowanie 8, działka oznaczona nr 262 w miejscowości Rzeczenica. XX Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:10:19 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:11:00 Przyjęcie protokołu z sesji nr 20 XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:48:04 Podjęcie uchwały Nr XXI/131/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (Projekt RG.0006.19.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:48:55 Podjęcie uchwały Nr XXI/132/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2020-2030. (Projekt RG.0006.20.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:49:48 Podjęcie uchwały Nr XXI/133/20 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2020 rok. (Projekt RG.0006.21.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:50:23 Podjęcie uchwały Nr XXI/134/20 w sprawie nagród specjalnych Wójta. (Projekt RG.0006.22.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:51:01 Podjęcie uchwały Nr XXI/135/20 w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną. (Projekt RG.0006.23.2020) XX I Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-04-24 12:51:47 Podjęcie uchwały Nr XXI/136/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 627/3 położonej w Rzeczenicy. (Projekt RG.0006.24.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:53:03 Podjęcie uchwały Nr XXI/137/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału należącego do Gminy Rzeczenica w nieruchomości zabudowanej w miejscowości Rzeczenica os. Wybudowanie 8. (Projekt RG.0006.25.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:56:42 Podjęcie uchwały Nr XXI/138/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Projekt RG.0006.26.2020.1) XX I Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-04-24 12:58:47 Podjęcie uchwały Nr XXI/139/20 w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (Projekt RG.0006.27.2020.1) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:59:55 Podjęcie uchwały Nr XXI/140/20 w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rzeczenica oraz określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Projekt RG.0006.28.2020.1) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 13:01:03 Podjęcie uchwały Nr XXI/141/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (RG.0006.29.2020.1) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:42:21 Przyjęcie rocznej informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryzeczenicy w 2019 r. XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:43:56 Przyjęcie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej. XX I Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 10:06:10 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: 21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.43.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 10:07:26 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: 22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Wandzinie. (Projekt RG.0006.44.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 10:07:48 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 10:08:13 Przyjęcie protokołu z sesji nr 22 XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:00:16 Podjęcie uchwały Nr XXIII/148/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica wotum zaufania. (Projekt RG.0006.36.2020) XXIII Sesja Rady Gminy przeciw
2020-09-11 12:06:42 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na podział i sprzedaż części działki oznaczonej nr 158/6 w miejscowości Brzezie. XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 12:07:13 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 12:07:41 Przyjęcie protokołu z sesji nr 23 XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 13:24:45 Podjęcie uchwały Nr XXIV/157/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Projekt RG.0006.45.2020). XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 13:25:25 Podjęcie uchwały Nr XXIV/158/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2020-2030. (Projekt RG.0006.46.2020). XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 13:26:53 Podjęcie uchwały Nr XXIV/159/20 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/156/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Wandzinie (Projekt RG.0006.47.2020). XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 13:28:33 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 127/2 w Międzyborzu. XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 13:29:08 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie wyrażenia zgody na podział i sprzedaż części działki oznaczonej nr 158/6 w miejscowości Brzezie. XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 12:04:54 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 5/1 w miejscowości Trzmielewo (Projekt RG.0006.48.2020) XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 13:27:57 Podjęcie uchwały Nr XXIV/160/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 5/1 w miejscowości Trzmielewo (Projekt RG.0006.48.2020). XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-10-12 15:01:32 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXV Sesja Rady Gminy za
2020-10-12 15:05:15 Podjęcie uchwały Nr XXV/161/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Projekt RG.0006.49.2020). XXV Sesja Rady Gminy za
2020-10-12 15:06:27 Podjęcie uchwały Nr XXV/162/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Projekt RG.0006.50.2020). XXV Sesja Rady Gminy za
2020-10-12 15:08:01 Podjęcie uchwały Nr XXV/163/20 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. (Projekt RG.0006.51.2020) XXV Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-11-13 12:11:44 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:14:46 Przyjęcie protokołu z sesji nr 24 XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:15:20 Przyjęcie protokołu z sesji nr 25. XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:57:49 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Projekt RG.0006.52.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:58:54 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2020-2030. (Projekt RG.0006.53.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:59:53 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.54.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:01:28 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Projekt RG.0006.55.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:02:36 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Projekt RG.0006.56.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:03:38 Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (Projekt RG.0006.57.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:04:27 Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy (Projekt RG.0006.58.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:05:35 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/39/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Rzeczenica. (Projekt RG.0006.59.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:06:49 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Projekt RG.0006.60.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:07:31 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 1624 położonej w Rzeczenicy (Projekt RG.0006.61.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:08:28 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Rzeczenica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (Projekt RG.0006.62.2020) XXVI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-11-13 13:13:12 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 15 w miejscowości Trzmielewo. XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:13:52 Podjęcie negatywnej opinii w sprawie podziału i sprzedaży części działki oznaczonej nr 1260/7 os. Rzewnica, miejscowość Rzeczenica. XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:14:29 Podjęcie negatywnej opinii w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego dla najemcy – Międzybórz 18. XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:07:41 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.63.2020) XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:11:01 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt RG.0006.64.2020) XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:10:01 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.63.2020) XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:11:01 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt RG.0006.64.2020) XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-12-04 15:04:26 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVII Sesja Rady Gminy za
2020-12-04 15:07:52 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (RG.0006.65.2020.1) XXVII Sesja Rady Gminy za
2020-12-04 15:08:39 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Projekt RG.0006.66.2020) XXVII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:05:35 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:06:27 Przyjęcie protokołu nr 26 XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:06:53 Przyjęcie protokołu nr 27 XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:50:11 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (Projekt RG.0006.67.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:51:42 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.68.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:02:58 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.69.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:11:02 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2021. (Projekt RG.0006.70.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:15:59 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.71.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:16:54 Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.72.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:17:46 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2021 rok. (Projekt RG.0006.73.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:18:36 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 15 położonej w miejscowości Trzmielewo. (Projekt RG.0006.74.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:19:29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 127/2 położonej w miejscowości Międzybórz. (Projekt RG.0006.75.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:20:23 Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rzeczenica. (Projekt RG.0006.76.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:21:22 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. (Projekt RG.0006.77.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:22:06 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 398/1 w miejscowości Olszanowo. XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:22:36 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 398/2 w miejscowości Olszanowo. XXVIII Sesja Rady Gminy za