Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rzeczenica

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rzeczenica

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Organizacja Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna jest stałą Komisją powołaną przez Radę w celu kontrolowania działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a także w celu wykonywania innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.
Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materiały z kontroli działalności Wójta i jednostek organizacyjnych, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych.
Komisja podlega Radzie Gminy i przedkłada jej swój plan pracy.

Zadania Kontrolne
Komisja kontroluje działalność Wójta i jednostek organizacyjnych pod względem:
a) legalności,
b) gospodarności,
c) rzetelności,
d) celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja kontrolując działalność Wójta i jednostek organizacyjnych bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Gminy. Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.

Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
Kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu.
Problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu,  stanowiące  niewielki fragment w jego działalności.
Sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania jednostki.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Gałęza 0przewodniczący
Eugeniusz Kosarczuk członek
Anna Kołsut członek
Nina Willmetts członek Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna
Maria Teresa Wyrwicz członek Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna