Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Hanna Udycz

Hanna Udycz

Radny

Okręg: 10, zdobyte głosy: 75, przynależność:

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Rzeczenica stała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica przewodniczący
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Rzeczenica stała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
18 Remont drogi gminnej w Pieniężnicy wniosek 2019-01-17 2019-02-08
32 Naprawa dróg gminnych w miejscowości Pieniężnica. interpelacja 2020-01-17 2020-01-30
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 12:42:01 Uchwała Nr I/1/18 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 13:28:22 Uchwała Nr I/3/18 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 13:20:27 Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad - wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 13:21:54 Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad - Sprawozdanie Wójta o stanie Gminy. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 13:22:43 Powołanie Komisji Skrutacyjnej w 3 osobowym składzie do przeprowadzenia głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica.. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 Uchwała Nr I/1/18 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 Powołanie Komisji Skrutacyjnej w 3 osobowym składzie do przeprowadzenia głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:14:06 Uchwała Nr II/5/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:05:25 Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:04:35 Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:33:43 Uchwała Nr II/6/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:09:06 Pwołanie wszystkich stałych Komisji Rady Gminy w składach 5-cio osobowych. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:13:25 Zamknięcie listy kandydatów wszystkich Komisji stałych Rady Gminy Rzeczenicy. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:32:24 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 10:44:01 Przyjęcie protokołu Nr 56 III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 10:44:27 Przyjęcie protokołu Nr 57 III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 10:44:58 Przyjęcie protokołu Nr 1 III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 10:46:31 Przyjęcie protokołu Nr 2 III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:28:38 Uchwała Nr III/14/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2018 r. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:29:41 Uchwała Nr III/15/18 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:44:10 Uchwała Nr III/16/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:47:53 Uchwała Nr III/17/18 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczenica oraz określenie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:51:13 Uchwała Nr III/18/18 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rzeczenica. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:52:14 Uchwała Nr III/19/18 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:53:42 Uchwała Nr III/20/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:55:03 Uchwała Nr III/21/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:56:08 Uchwała Nr III/22/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:57:07 Opinia w sprawie sprzedaży części drogi, działka nr 463/1 w miejscowości Olszanowo. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2018-12-14 11:58:07 Opinia w sprawie sprzedaży części drogi, działka nr 465/1 w miejscowości Olszanowo. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2018-12-14 11:58:50 Opinia w sprawie sprzedaży części drogi, działka nr 452/2 w miejscowości Olszanowo. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2018-12-14 10:43:19 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:04:25 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzeczenica nr III/17/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych na terenie Gminy Rzeczenica oraz określenia warunków i trybu składania za pomocą komnikacji elektronicznej. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:05:37 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletoniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:06:06 Przyjęcie protokołu z sesji nr 3. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:26:22 Uchwała Nr IV/23/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:28:33 Uchwała nr IV/24/18 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:30:56 Uchwała Nr IV/25/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:38:00 Uchwała Nr IV/26/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2019. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:44:53 Uchwała Nr IV/27/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica na 2019 r. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:46:30 Uchwała Nr IV/28/18 w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Zielone Tulipany II”. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 11:00:18 Uchwała Nr IV/29/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Gwieździn, Gmina Rzeczenica – Obszar A. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 11:03:25 Uchwała Nr IV/30/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzeczenica nr III/17/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczenica oraz określenie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 11:04:51 Uchwała Nr IV/31/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica
2019-02-25 15:27:31 Uchwała nr VI/40/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:29:57 Uchwała nr VI/41/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:34:33 Uchwała nr VI/42/19 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej Regulaminu Funduszu Projektów Obywatelskich Gminy Rzeczenica. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:19:50 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej Regulaminu Funduszu Projektów Obywatelskich Gminy Rzeczenica. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:22:54 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica
2019-04-26 10:05:40 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 10:06:31 Przyjęcie protokołu z sesji nr 7 VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 10:49:34 Przyjęcie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 10:51:26 Przyjęcie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:14:47 Uchwała Nr VIII/57/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2019 r. VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:16:36 Uchwała Nr VIII/58/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:18:03 Uchwała Nr VIII/59 /19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzeczenica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:19:35 Uchwała Nr VIII/60/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, opłaty targowej, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:21:55 Uchwała Nr VIII/61/19 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:43:45 Uchwała Nr VIII/62/19 w sprawie sprzedaży działki 25 w miejscowości Trzmielewo. VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:44:55 Uchwała Nr VIII/63/19 w sprawie sprzedaży działki 26 w miejscowości Trzmielewo. VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 10:18:25 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 10:18:51 Przyjęcie protokołu z sesji nr 8 IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 11:30:31 Uchwała Nr IX/64/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica wotum zaufania. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 11:59:48 Uchwała Nr IX/65/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:01:42 Uchwała Nr IX/66/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:06:18 Uchwała Nr IX/67/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2019 r. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:07:38 Uchwała Nr IX/68/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:08:53 Uchwała Nr IX/69/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:09:55 Uchwała Nr IX/70/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:11:00 Uchwała Nr IX/71/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczenica IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:12:46 Uchwała Nr IX/72/19 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:13:53 Uchwała Nr IX/73/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 882/1 położonej w Rzeczenicy. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:16:40 Opinia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 740/3 położonej w Rzeczenicy. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:17:16 Opinia w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Rzeczenica. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:17:44 Opinia w sprawie bezpłatnego użyczenia dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku działek po kopalni kredy jeziornej w miejscowości Jeziernik. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 10:15:50 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 10:16:49 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo – Gminnego. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 10:17:29 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i wydzielenie części działki z drogi gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 5 Trzmielewo. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 10:17:59 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn podjęcie opinii w sprawie użyczenia części działki nr 1258/1 w Rzeczenicy Osiedle Rzewnica dla Fundacji „Zakątek Sztuki”. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:14:58 Uchwała Nr IX/74/19 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:16:06 Uchwała Nr IX/75/19 w sprawie utworzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo - Gminnego. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:18:39 Opinia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i wydzielenie części działki z drogi gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 5 Trzmielewo. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 12:19:08 Opinia w sprawie użyczenia części działki nr 1258/1 w Rzeczenicy Osiedle Rzewnica dla Fundacji „Zakątek Sztuki”. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-09 09:03:01 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XI Sesja Rady Gminy za
2019-08-09 09:04:11 Uchwała Nr XI/78/19 w sprawie włączenia Samorządowego Przedszkola w Międzyborzu do Zespołu Szkół w Rzeczenicy XI Sesja Rady Gminy za
2019-08-09 09:05:30 Uchwała Nr XI/79/19 w sprawie włączenia Samorządowego Przedszkola w Rzeczenicy do Zespołu Szkół w Rzeczenicy XI Sesja Rady Gminy za
2019-09-27 10:02:42 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. nr 441/1 w miejscowości Brzezie. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 10:03:07 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. nr 442 w miejscowości Brzezie. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 10:03:39 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 10:04:03 Przyjęcie protokołu z sesji nr 12 XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:21:43 Podjęcie uchwały Nr XIII/86/19 w sprawie przyjęcia Statutu Człuchowskiego Związku Powiatowo - Gminnego XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:22:39 Podjęcie uchwały Nr XIII/87/19 w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:23:21 Podjęcie uchwały Nr XIII/88/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 10 w miejscowości Międzybórz 87 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:24:46 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. nr 441/1 w miejscowości Brzezie. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:25:16 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. nr 442 w miejscowości Brzezie. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 10:20:51 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 10:21:20 Przyjęcie protokołu z sesji nr 13 XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 11:44:52 Podjęcie uchwały Nr XIV/89/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok. XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 11:46:27 Podjęcie uchwały Nr XIV/90/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 11:47:19 Podjęcie uchwały Nr XIV/91/19 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 11:49:50 Powołanie 3 osobowego składu komisji skrutacyjnej. XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 12:17:51 Podjęcie uchwały Nr XIV/92/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 10:18:43 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn "Informacja Przewodniczącego Powiatowej Rady Izb Rolniczych Powiatu Człuchowskiego". XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-10-25 11:49:10 Podjęcie uchwały Nr XIV/91/19 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. XIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-18 15:50:02 Uchwała nr XV/93/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie na uchwałę nr L/365/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rzeczenica XV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-18 15:47:56 Przyjęcie porządku obrad XV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 10:07:14 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Projekt RG.0006.79.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 10:08:01 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Projekt RG.0006.80.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 10:08:22 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 (Projekt RG.0006.81.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 10:09:01 Przyjęcie porządku obrad XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 10:20:53 Przyjęcie protokołu z sesji nr 16 XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:00:44 Podjęcie uchwały Nr XVII/100/19 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. (Projekt RG.0006.69.2019.1) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:02:07 Podjęcie uchwały Nr XVII/101/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.70.2019.1) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:36:18 Podjęcie uchwały Nr XVII/102/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.71.2019.2) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:42:37 Podjęcie uchwały Nr XVII/103/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2020. (Projekt RG.0006.72.2019.2) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:53:42 Podjęcie uchwały Nr XVII/104/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.73.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:54:43 Podjęcie uchwały Nr XVII/105/19 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2020 rok. (Projekt RG.0006.74.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:55:51 Podjęcie uchwały Nr XVII/106/19 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/07 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych. (Projekt RG.0006.75.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:56:43 Podjęcie uchwały Nr XVII/107/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 1260/35 położonej w miejscowości Rzeczenica, os. Rzewnica. (Projekt RG.0006.76.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:57:26 Podjęcie uchwały Nr XVII/108/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 442 położonej w miejscowości Brzezie. (Projekt RG.0006.77.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:58:12 Podjęcie uchwały Nr XVII/109/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 441/1 położonej w miejscowości Brzezie. (Projekt RG.0006.78.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 12:01:53 Podjęcie uchwały Nr XVII/110/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Projekt RG.0006.79.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 12:02:40 Podjęcie uchwały Nr XVII/111/19 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Projekt RG.0006.80.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 12:03:43 Podjęcie uchwały Nr XVII/112/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 (Projekt RG.0006.81.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:05:42 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów (RG.0006.7.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:09:47 Przyjęcie porządku obrad XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:10:53 Podjęcie uchwały Nr XVIII/113/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (Projekt RG.0006.1.2020.1) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:12:06 Podjęcie uchwały Nr XVIII/114/20 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF (Projekt RG.0006.2.2020.1) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:10:22 Przyjęcie protokołu z sesji nr 17 XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:13:00 Podjęcie uchwały Nr XVIII/115/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2020 rok (Projekt RG.0006.3.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:14:00 Podjęcie uchwały Nr XVIII/116/20 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.4.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:15:09 Podjęcie uchwały Nr XVIII/117/20 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" (Projekt RG.0006.5.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:15:58 Podjęcie uchwały Nr XVIII/118/20 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020" (Projekt RG.0006.6.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:18:24 Podjęcie uchwały Nr XVIII/119/20 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów (Projekt RG.0006.7.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:07:05 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rzeczenica do Stowarzyszenia pod nazwą "Bank Żywności w Chojnicach" (RG.0006.8.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:09:23 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego z siedzibą w Człuchowie (RG.0006.9.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:20:43 Podjęcie uchwały Nr XVIII/120/20 w sprawie przystąpienia Gminy Rzeczenica do Stowarzyszenia pod nazwą "Bank Żywności w Chojnicach" (Projekt RG.0006.8.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:23:45 Podjęcie uchwały Nr XVIII/121/20 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego z siedzibą w Człuchowie (Projekt RG.0006.9.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-02-28 12:03:49 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 627/3 w miejscowości Rzeczenica. XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 12:04:24 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, Os. Wybudowanie 8, działka oznaczona nr 262 w miejscowości Rzeczenica XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 12:04:50 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 12:05:26 Przyjęcie protokołu z sesji nr 18 XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 12:05:58 Przyjęcie protokołu z sesji nr 19 XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:31:24 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2020 roku (Projekt RG.0006.14.2020) XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:32:25 Podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rzeczenicy. (Projekt RG.0006.15.2020) XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:33:21 Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. (Projekt RG.0006.16.2020) XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:34:13 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dofinansowania zakupu nowego, ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Rzeczenica (Projekt RG.0006.17.2020) XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:34:57 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.18.2020) XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:35:31 Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 627/3 w miejscowości Rzeczenica. XX Sesja Rady Gminy za
2020-02-28 13:35:57 Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, Os. Wybudowanie 8, działka oznaczona nr 262 w miejscowości Rzeczenica. XX Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:10:19 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:11:00 Przyjęcie protokołu z sesji nr 20 XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:48:04 Podjęcie uchwały Nr XXI/131/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (Projekt RG.0006.19.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:48:55 Podjęcie uchwały Nr XXI/132/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2020-2030. (Projekt RG.0006.20.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:49:48 Podjęcie uchwały Nr XXI/133/20 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2020 rok. (Projekt RG.0006.21.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:50:23 Podjęcie uchwały Nr XXI/134/20 w sprawie nagród specjalnych Wójta. (Projekt RG.0006.22.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:51:01 Podjęcie uchwały Nr XXI/135/20 w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną. (Projekt RG.0006.23.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:51:47 Podjęcie uchwały Nr XXI/136/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 627/3 położonej w Rzeczenicy. (Projekt RG.0006.24.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:53:03 Podjęcie uchwały Nr XXI/137/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału należącego do Gminy Rzeczenica w nieruchomości zabudowanej w miejscowości Rzeczenica os. Wybudowanie 8. (Projekt RG.0006.25.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:56:42 Podjęcie uchwały Nr XXI/138/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Projekt RG.0006.26.2020.1) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:58:47 Podjęcie uchwały Nr XXI/139/20 w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (Projekt RG.0006.27.2020.1) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:59:55 Podjęcie uchwały Nr XXI/140/20 w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rzeczenica oraz określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Projekt RG.0006.28.2020.1) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 13:01:03 Podjęcie uchwały Nr XXI/141/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (RG.0006.29.2020.1) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:42:21 Przyjęcie rocznej informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryzeczenicy w 2019 r. XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:43:56 Przyjęcie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej. XX I Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 10:06:10 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: 21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.43.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 10:07:26 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: 22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Wandzinie. (Projekt RG.0006.44.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 10:07:48 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 10:08:13 Przyjęcie protokołu z sesji nr 22 XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:00:16 Podjęcie uchwały Nr XXIII/148/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica wotum zaufania. (Projekt RG.0006.36.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:30:33 Podjęcie uchwały Nr XXIII/149/20 10. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. (Projekt RG.0006.37.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:32:44 Podjęcie uchwały Nr XXIII/150/20 10 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 r. (Projekt RG.0006.38.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:47:26 Podjęcie uchwały Nr XXIII/151/20 10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2020 rok. (Projekt RG.0006.39.2020.1) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:48:30 Podjęcie uchwały Nr XXIII/152/20 10 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.40.2020.1) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:49:41 Podjęcie uchwały Nr XXIII/153/20 10 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2020 – 2023. (Projekt RG.0006.41.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:50:26 Podjęcie uchwały Nr XXIII/154/20 10 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021. (Projekt RG.0006.32.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:52:21 Podjęcie uchwały Nr XXIII/155/20 10 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.43.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:53:02 Podjęcie uchwały Nr XXIII/156/20 10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Wandzinie. (Projekt RG.0006.44.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:56:42 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej - Jeziernik działka nr 584/1 XXIII Sesja Rady Gminy przeciw
2020-09-11 12:06:42 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na podział i sprzedaż części działki oznaczonej nr 158/6 w miejscowości Brzezie. XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 12:07:13 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 12:07:41 Przyjęcie protokołu z sesji nr 23 XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 13:24:45 Podjęcie uchwały Nr XXIV/157/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Projekt RG.0006.45.2020). XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 13:25:25 Podjęcie uchwały Nr XXIV/158/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2020-2030. (Projekt RG.0006.46.2020). XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 13:26:53 Podjęcie uchwały Nr XXIV/159/20 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/156/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Wandzinie (Projekt RG.0006.47.2020). XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 13:28:33 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 127/2 w Międzyborzu. XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 13:29:08 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie wyrażenia zgody na podział i sprzedaż części działki oznaczonej nr 158/6 w miejscowości Brzezie. XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 13:27:57 Podjęcie uchwały Nr XXIV/160/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 5/1 w miejscowości Trzmielewo (Projekt RG.0006.48.2020). XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-10-12 15:01:32 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXV Sesja Rady Gminy za
2020-10-12 15:05:15 Podjęcie uchwały Nr XXV/161/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Projekt RG.0006.49.2020). XXV Sesja Rady Gminy za
2020-10-12 15:06:27 Podjęcie uchwały Nr XXV/162/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Projekt RG.0006.50.2020). XXV Sesja Rady Gminy za
2020-10-12 15:08:01 Podjęcie uchwały Nr XXV/163/20 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. (Projekt RG.0006.51.2020) XXV Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:11:44 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:14:46 Przyjęcie protokołu z sesji nr 24 XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:15:20 Przyjęcie protokołu z sesji nr 25. XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:57:49 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Projekt RG.0006.52.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:58:54 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2020-2030. (Projekt RG.0006.53.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:59:53 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.54.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:01:28 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Projekt RG.0006.55.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:02:36 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Projekt RG.0006.56.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:03:38 Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (Projekt RG.0006.57.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:04:27 Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy (Projekt RG.0006.58.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:05:35 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/39/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Rzeczenica. (Projekt RG.0006.59.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:06:49 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Projekt RG.0006.60.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:07:31 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 1624 położonej w Rzeczenicy (Projekt RG.0006.61.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:08:28 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Rzeczenica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (Projekt RG.0006.62.2020) XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:13:12 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 15 w miejscowości Trzmielewo. XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:13:52 Podjęcie negatywnej opinii w sprawie podziału i sprzedaży części działki oznaczonej nr 1260/7 os. Rzewnica, miejscowość Rzeczenica. XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:14:29 Podjęcie negatywnej opinii w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego dla najemcy – Międzybórz 18. XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:07:41 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.63.2020) XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:11:01 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt RG.0006.64.2020) XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:10:01 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.63.2020) XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:11:01 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt RG.0006.64.2020) XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:05:35 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:06:27 Przyjęcie protokołu nr 26 XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:06:53 Przyjęcie protokołu nr 27 XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:50:11 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (Projekt RG.0006.67.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:51:42 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.68.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:02:58 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.69.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:11:02 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2021. (Projekt RG.0006.70.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:15:59 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.71.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:16:54 Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.72.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:17:46 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2021 rok. (Projekt RG.0006.73.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:18:36 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 15 położonej w miejscowości Trzmielewo. (Projekt RG.0006.74.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:19:29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 127/2 położonej w miejscowości Międzybórz. (Projekt RG.0006.75.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:20:23 Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rzeczenica. (Projekt RG.0006.76.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:21:22 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. (Projekt RG.0006.77.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:22:06 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 398/1 w miejscowości Olszanowo. XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:22:36 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 398/2 w miejscowości Olszanowo. XXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:02:56 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku (Projekt RG.0006.10.2021)" XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:03:47 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej złożenia przez gminę Rzeczenica wniosku do KOWR dotyczącego dotacji rządowej dla wsi po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych (Projekt RG.0006.11.2021)" XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:04:31 Przyjęcie protokołu nr 28 XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:46:55 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.1.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:48:30 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.2.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:49:24 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty . (Projekt RG.0006.3.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:50:23 Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt RG.0006.4.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:51:22 Uchwała w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. ,,Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne” w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 . (Projekt RG.0006.5.2021.1) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:52:25 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2021 rok (Projekt RG.0006.6.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:53:12 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej wniosek dotyczący podjęcia uchwały i wezwania rządu RP do przyjęcia odpowiedzialności za szczepienia przeciwko Covid-19 (Projekt RG.0006.7.2020) XXIX Sesja Rady Gminy przeciw
2021-01-29 12:54:53 Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021" (Projekt RG.0006.8.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:55:35 Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" (Projekt RG.0006.9.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:56:19 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku (Projekt RG.0006.10.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:57:24 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej złożenia przez gminę Rzeczenica wniosku do KOWR dotyczącego dotacji rządowej dla wsi po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych (Projekt RG.0006.11.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za