Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Lucyna Meironk

Lucyna Meironk

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 45, przynależność: , klub: Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Status: powołany - 21.10.2018

Kontakt e-mail: lucymeironk@o2.pl

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Rzeczenica stała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
2 Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach interpelacja 2018-12-14 2018-12-28
75 Przedstawienie informacji o podejmowanych i planowanych do podjęcia działaniach dot. zapewnienia działalności ZGK Sp. z o.o. interpelacja 2022-09-30 2022-10-14

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 13:28:22 Uchwała Nr I/3/18 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 13:20:27 Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad - wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 13:21:54 Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad - Sprawozdanie Wójta o stanie Gminy. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 13:22:43 Powołanie Komisji Skrutacyjnej w 3 osobowym składzie do przeprowadzenia głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica.. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 Uchwała Nr I/1/18 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-23 Powołanie Komisji Skrutacyjnej w 3 osobowym składzie do przeprowadzenia głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:14:06 Uchwała Nr II/5/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:06:58 Uchwała Nr II/7/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzeczenica. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:08:21 Uchwała Nr II/8/18 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:09:22 Uchwała Nr II/9/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntowej 261 w miejscowości Rzeczenica. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:10:16 Uchwała Nr II/10/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntowej 334/1 w miejscowości Pieniężnica.. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2018-11-30 12:11:51 Uchwała Nr II/11/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w budynku w miejscowości Breńsk 5 i udzielenie bonifikaty. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:17:27 Uchwała Nr II/12/18 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Rzeczenica maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym oraz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu na imprezach na otwartym powietrzu. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:05:25 Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:04:35 Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:33:43 Uchwała Nr II/6/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:09:06 Pwołanie wszystkich stałych Komisji Rady Gminy w składach 5-cio osobowych. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:13:25 Zamknięcie listy kandydatów wszystkich Komisji stałych Rady Gminy Rzeczenicy. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 12:19:00 Uchwała Nr II/13/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-11-30 10:32:24 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji. II Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 10:44:01 Przyjęcie protokołu Nr 56 III Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2018-12-14 10:44:27 Przyjęcie protokołu Nr 57 III Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2018-12-14 10:44:58 Przyjęcie protokołu Nr 1 III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 10:46:31 Przyjęcie protokołu Nr 2 III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:28:38 Uchwała Nr III/14/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2018 r. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:29:41 Uchwała Nr III/15/18 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:44:10 Uchwała Nr III/16/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty III Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2018-12-14 11:47:53 Uchwała Nr III/17/18 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczenica oraz określenie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2018-12-14 11:51:13 Uchwała Nr III/18/18 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rzeczenica. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:52:14 Uchwała Nr III/19/18 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:53:42 Uchwała Nr III/20/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:55:03 Uchwała Nr III/21/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:56:08 Uchwała Nr III/22/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-14 11:57:07 Opinia w sprawie sprzedaży części drogi, działka nr 463/1 w miejscowości Olszanowo. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2018-12-14 11:58:07 Opinia w sprawie sprzedaży części drogi, działka nr 465/1 w miejscowości Olszanowo. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2018-12-14 11:58:50 Opinia w sprawie sprzedaży części drogi, działka nr 452/2 w miejscowości Olszanowo. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2018-12-14 10:43:19 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. III Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:04:25 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzeczenica nr III/17/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych na terenie Gminy Rzeczenica oraz określenia warunków i trybu składania za pomocą komnikacji elektronicznej. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:05:37 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletoniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:06:06 Przyjęcie protokołu z sesji nr 3. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:26:22 Uchwała Nr IV/23/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:28:33 Uchwała nr IV/24/18 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:30:56 Uchwała Nr IV/25/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:38:00 Uchwała Nr IV/26/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2019. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2018-12-28 10:44:53 Uchwała Nr IV/27/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica na 2019 r. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 10:46:30 Uchwała Nr IV/28/18 w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Zielone Tulipany II”. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2018-12-28 11:00:18 Uchwała Nr IV/29/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Gwieździn, Gmina Rzeczenica – Obszar A. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 11:03:25 Uchwała Nr IV/30/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzeczenica nr III/17/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczenica oraz określenie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2018-12-28 11:04:51 Uchwała Nr IV/31/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 10:21:15 Przyjęcie protokołu z sesji nr 4. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:05:32 Uchwała Nr V/32/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2019 r. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:06:56 Uchwała nr V/33/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:07:37 Uchwała Nr V/34/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2019 rok. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:09:49 Uchwała Nr V/35/19 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:11:07 Uchwała Nr V/36/19 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:12:17 Uchwała Nr V/37/19 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:14:09 Uchwała Nr V/38/19 w sprawie Regulaminu Funduszu Projektów Obywatelskich Gminy Rzeczenica. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 12:17:02 Uchwała Nr V/39/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntowych w miejscowości Rzeczenica, osiedle Rzewnica. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:27:31 Uchwała nr VI/40/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:29:57 Uchwała nr VI/41/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:34:33 Uchwała nr VI/42/19 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej Regulaminu Funduszu Projektów Obywatelskich Gminy Rzeczenica. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:19:50 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej Regulaminu Funduszu Projektów Obywatelskich Gminy Rzeczenica. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-25 15:22:54 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. VI Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-02-01 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. V Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:11:57 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:12:32 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:12:59 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:13:23 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład kanalizacji deszczowej w miejscowości Pieniężnica VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:13:55 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rzeczenica, ul. Słoneczna. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:14:53 Przyjęcie protokołu z sesji nr 5. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 10:15:17 Przyjęcie protokołu z sesji nr 6 VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:28:59 Uchwała Nr VII/43/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2019 r. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:30:49 Uchwała Nr VII/44/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:31:52 Uchwała Nr VII/45/19 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:33:36 Uchwała Nr VII/46/19 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2019 rok. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:34:51 Uchwała Nr VII/47/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2019 roku. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:35:51 Uchwała Nr VII/48/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczenica. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:37:35 Uchwała Nr VII/49/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Rzeczenicy oraz nadania jej statutu. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:39:59 Uchwała Nr VII/50/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzeczenica. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:41:22 Uchwała Nr VII/51/19 w sprawie aktualizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:43:16 Uchwała Nr VII/52/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:44:05 Uchwała Nr VII/53/19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:47:04 Uchwała Nr VII/54/19 sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:49:29 Uchwała Nr VII/55/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład kanalizacji deszczowej w miejscowości Pieniężnica VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-03-29 11:51:05 Uchwała Nr VII/56/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rzeczenica, ul. Słoneczna. VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 10:05:40 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 10:06:31 Przyjęcie protokołu z sesji nr 7 VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 10:49:34 Przyjęcie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 10:51:26 Przyjęcie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:14:47 Uchwała Nr VIII/57/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2019 r. VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:16:36 Uchwała Nr VIII/58/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:18:03 Uchwała Nr VIII/59 /19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzeczenica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:19:35 Uchwała Nr VIII/60/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, opłaty targowej, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:21:55 Uchwała Nr VIII/61/19 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-04-26 11:43:45 Uchwała Nr VIII/62/19 w sprawie sprzedaży działki 25 w miejscowości Trzmielewo. VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2019-04-26 11:44:55 Uchwała Nr VIII/63/19 w sprawie sprzedaży działki 26 w miejscowości Trzmielewo. VIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2019-06-21 10:18:25 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 10:18:51 Przyjęcie protokołu z sesji nr 8 IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 10:15:50 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 10:16:49 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo – Gminnego. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 10:17:29 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i wydzielenie części działki z drogi gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 5 Trzmielewo. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-06-21 10:17:59 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn podjęcie opinii w sprawie użyczenia części działki nr 1258/1 w Rzeczenicy Osiedle Rzewnica dla Fundacji „Zakątek Sztuki”. IX Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-07-12 10:06:23 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. X Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2019-07-12 10:07:19 Podjęcie uchwały Nr X/76/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok. X Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-07-12 10:08:22 Podjęcie uchwały Nr X/77/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica X Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-07-12 10:10:23 Podjęcie apelu w sprawie utworzenia całorocznej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim. X Sesja Rady Gminy Rzeczenica wstrzymał się
2019-07-12 10:05:41 Wycofanie z porządku obrad pkt pn. Podjęcie apelu w sprawie utworzenia całorocznej bazy LPR w Zegrzu Pomorskim X Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 08:05:03 Przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz propozycji zmiany kolejności omawianych punktów obrad. XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 09:46:29 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwaUchwała nr XII/80/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2019 rok. (Projekt RG.0006.49.2019) XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 09:47:08 Uchwała nr XII/81/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.50.2019) XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 09:47:59 Uchwała nr XII/82/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika. (Projekt RG.0006.51.2019) XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 09:48:45 Uchwała XII/83/19 w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. (Projekt RG.0006.52.2019) XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 09:49:21 Uchwała nr XII/84/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 740/3 położonej w Rzeczenicy. (Projekt RG.0006.53.2019) XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 09:50:27 Uchwała nr XII/85/19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/53/19 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat. (Projekt RG.0006.54.2019 XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 09:51:02 Pozytywna opinia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 1260/35 położonej w miejscowości Rzeczenica, os. Rzewnica. XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 08:12:06 Przyjęcie protokołu z sesji nr 9 XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 08:12:32 Przyjęcie protokołu z sesji nr 10 XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-08-30 08:12:55 Przyjęcie protokołu z sesji nr 11 XII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 10:02:42 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. nr 441/1 w miejscowości Brzezie. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 10:03:07 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. nr 442 w miejscowości Brzezie. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 10:03:39 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 10:04:03 Przyjęcie protokołu z sesji nr 12 XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:21:43 Podjęcie uchwały Nr XIII/86/19 w sprawie przyjęcia Statutu Człuchowskiego Związku Powiatowo - Gminnego XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:22:39 Podjęcie uchwały Nr XIII/87/19 w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:23:21 Podjęcie uchwały Nr XIII/88/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 10 w miejscowości Międzybórz 87 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:24:46 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. nr 441/1 w miejscowości Brzezie. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-09-27 11:25:16 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. nr 442 w miejscowości Brzezie. XIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-18 15:50:02 Uchwała nr XV/93/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie na uchwałę nr L/365/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rzeczenica XV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-11-18 15:47:56 Przyjęcie porządku obrad XV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 10:07:14 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Projekt RG.0006.79.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 10:08:01 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Projekt RG.0006.80.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 10:08:22 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 (Projekt RG.0006.81.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 10:09:01 Przyjęcie porządku obrad XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 10:20:53 Przyjęcie protokołu z sesji nr 16 XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:00:44 Podjęcie uchwały Nr XVII/100/19 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. (Projekt RG.0006.69.2019.1) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:02:07 Podjęcie uchwały Nr XVII/101/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.70.2019.1) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:36:18 Podjęcie uchwały Nr XVII/102/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.71.2019.2) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:42:37 Podjęcie uchwały Nr XVII/103/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2020. (Projekt RG.0006.72.2019.2) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:53:42 Podjęcie uchwały Nr XVII/104/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.73.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:54:43 Podjęcie uchwały Nr XVII/105/19 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2020 rok. (Projekt RG.0006.74.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:55:51 Podjęcie uchwały Nr XVII/106/19 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/07 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych. (Projekt RG.0006.75.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:56:43 Podjęcie uchwały Nr XVII/107/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 1260/35 położonej w miejscowości Rzeczenica, os. Rzewnica. (Projekt RG.0006.76.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:57:26 Podjęcie uchwały Nr XVII/108/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 442 położonej w miejscowości Brzezie. (Projekt RG.0006.77.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 11:58:12 Podjęcie uchwały Nr XVII/109/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 441/1 położonej w miejscowości Brzezie. (Projekt RG.0006.78.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 12:01:53 Podjęcie uchwały Nr XVII/110/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Projekt RG.0006.79.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 12:02:40 Podjęcie uchwały Nr XVII/111/19 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Projekt RG.0006.80.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2019-12-20 12:03:43 Podjęcie uchwały Nr XVII/112/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 (Projekt RG.0006.81.2019) XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:05:42 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów (RG.0006.7.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:09:47 Przyjęcie porządku obrad XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:10:53 Podjęcie uchwały Nr XVIII/113/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (Projekt RG.0006.1.2020.1) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:12:06 Podjęcie uchwały Nr XVIII/114/20 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF (Projekt RG.0006.2.2020.1) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:10:22 Przyjęcie protokołu z sesji nr 17 XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:13:00 Podjęcie uchwały Nr XVIII/115/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2020 rok (Projekt RG.0006.3.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:14:00 Podjęcie uchwały Nr XVIII/116/20 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.4.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:15:09 Podjęcie uchwały Nr XVIII/117/20 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" (Projekt RG.0006.5.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:15:58 Podjęcie uchwały Nr XVIII/118/20 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020" (Projekt RG.0006.6.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:18:24 Podjęcie uchwały Nr XVIII/119/20 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów (Projekt RG.0006.7.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:07:05 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rzeczenica do Stowarzyszenia pod nazwą "Bank Żywności w Chojnicach" (RG.0006.8.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 10:09:23 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego z siedzibą w Człuchowie (RG.0006.9.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:20:43 Podjęcie uchwały Nr XVIII/120/20 w sprawie przystąpienia Gminy Rzeczenica do Stowarzyszenia pod nazwą "Bank Żywności w Chojnicach" (Projekt RG.0006.8.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-17 11:23:45 Podjęcie uchwały Nr XVIII/121/20 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego z siedzibą w Człuchowie (Projekt RG.0006.9.2020) XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 14:56:58 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.11.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 14:57:25 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów (Projekt RG.0006.12.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 14:57:47 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/19 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych. (Projekt RG.0006.13.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 14:58:17 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 15:00:35 Uchwała nr XIX//122/20 w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Projekt RG.0006.10.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 15:01:52 Uchwała nr XIX/123/20 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.11.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 15:05:01 Uchwała nr XIX/124/20 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów.(Projekt RG.0006.12.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-01-31 15:06:24 Uchwała nr XIX/125/20 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/19 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych. (Projekt RG.0006.13.2020) XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica za
2020-04-24 12:48:04 Podjęcie uchwały Nr XXI/131/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (Projekt RG.0006.19.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:48:55 Podjęcie uchwały Nr XXI/132/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2020-2030. (Projekt RG.0006.20.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:49:48 Podjęcie uchwały Nr XXI/133/20 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2020 rok. (Projekt RG.0006.21.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:50:23 Podjęcie uchwały Nr XXI/134/20 w sprawie nagród specjalnych Wójta. (Projekt RG.0006.22.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:51:47 Podjęcie uchwały Nr XXI/136/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 627/3 położonej w Rzeczenicy. (Projekt RG.0006.24.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:53:03 Podjęcie uchwały Nr XXI/137/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału należącego do Gminy Rzeczenica w nieruchomości zabudowanej w miejscowości Rzeczenica os. Wybudowanie 8. (Projekt RG.0006.25.2020) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:56:42 Podjęcie uchwały Nr XXI/138/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Projekt RG.0006.26.2020.1) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:58:47 Podjęcie uchwały Nr XXI/139/20 w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (Projekt RG.0006.27.2020.1) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:59:55 Podjęcie uchwały Nr XXI/140/20 w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rzeczenica oraz określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (Projekt RG.0006.28.2020.1) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 13:01:03 Podjęcie uchwały Nr XXI/141/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (RG.0006.29.2020.1) XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:42:21 Przyjęcie rocznej informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryzeczenicy w 2019 r. XX I Sesja Rady Gminy za
2020-04-24 12:43:56 Przyjęcie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej. XX I Sesja Rady Gminy za
2020-06-05 12:05:03 Potwierdzenie możliwości głosowania XXII Sesja Rady Gminy za
2020-06-05 12:10:32 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXII Sesja Rady Gminy za
2020-06-05 12:11:15 Przyjęcie protokołu z sesji nr 21 XXII Sesja Rady Gminy za
2020-06-05 12:55:05 Podjęcie uchwały Nr XXII/142/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Projekt RG.0006.30.2020). XXII Sesja Rady Gminy za
2020-06-05 12:56:20 Podjęcie uchwały Nr XXII/143/20 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2020-2030. (Projekt RG.0006.31.2020) XXII Sesja Rady Gminy za
2020-06-05 12:58:20 Podjęcie uchwały Nr XXII/144/20 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.32.2020.1). XXII Sesja Rady Gminy za
2020-06-05 12:59:45 Podjęcie uchwały Nr XXII/145/20 w sprawie w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/141/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Projekt RG.0006.33.2020) XXII Sesja Rady Gminy za
2020-06-05 13:01:02 Podjęcie uchwały Nr XXII/146/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działek gruntowych na cele publiczne. (Projekt RG.0006.34.2020). XXII Sesja Rady Gminy za
2020-06-05 13:01:41 Podjęcie uchwały Nr XXII/147/20 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat. (Projekt RG.0006.35.2020). XXII Sesja Rady Gminy za
2020-06-05 13:02:20 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 733/3 w miejscowości Rzeczenica na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. XXII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 10:06:10 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: 21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.43.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 10:07:26 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: 22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Wandzinie. (Projekt RG.0006.44.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 10:07:48 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 10:08:13 Przyjęcie protokołu z sesji nr 22 XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:00:16 Podjęcie uchwały Nr XXIII/148/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica wotum zaufania. (Projekt RG.0006.36.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:30:33 Podjęcie uchwały Nr XXIII/149/20 10. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. (Projekt RG.0006.37.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:32:44 Podjęcie uchwały Nr XXIII/150/20 10 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 r. (Projekt RG.0006.38.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:47:26 Podjęcie uchwały Nr XXIII/151/20 10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2020 rok. (Projekt RG.0006.39.2020.1) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:48:30 Podjęcie uchwały Nr XXIII/152/20 10 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.40.2020.1) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:49:41 Podjęcie uchwały Nr XXIII/153/20 10 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2020 – 2023. (Projekt RG.0006.41.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:50:26 Podjęcie uchwały Nr XXIII/154/20 10 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021. (Projekt RG.0006.32.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:52:21 Podjęcie uchwały Nr XXIII/155/20 10 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.43.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:53:02 Podjęcie uchwały Nr XXIII/156/20 10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Wandzinie. (Projekt RG.0006.44.2020) XXIII Sesja Rady Gminy za
2020-07-10 11:56:42 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej - Jeziernik działka nr 584/1 XXIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2020-09-11 12:06:42 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na podział i sprzedaż części działki oznaczonej nr 158/6 w miejscowości Brzezie. XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 12:07:13 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 12:07:41 Przyjęcie protokołu z sesji nr 23 XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 13:24:45 Podjęcie uchwały Nr XXIV/157/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Projekt RG.0006.45.2020). XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 13:25:25 Podjęcie uchwały Nr XXIV/158/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2020-2030. (Projekt RG.0006.46.2020). XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 13:26:53 Podjęcie uchwały Nr XXIV/159/20 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/156/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Wandzinie (Projekt RG.0006.47.2020). XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 13:28:33 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 127/2 w Międzyborzu. XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 13:29:08 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie wyrażenia zgody na podział i sprzedaż części działki oznaczonej nr 158/6 w miejscowości Brzezie. XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 12:04:54 Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 5/1 w miejscowości Trzmielewo (Projekt RG.0006.48.2020) XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-09-11 13:27:57 Podjęcie uchwały Nr XXIV/160/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 5/1 w miejscowości Trzmielewo (Projekt RG.0006.48.2020). XXIV Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:11:44 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:14:46 Przyjęcie protokołu z sesji nr 24 XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:15:20 Przyjęcie protokołu z sesji nr 25. XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:57:49 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Projekt RG.0006.52.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:58:54 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2020-2030. (Projekt RG.0006.53.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:59:53 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.54.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:01:28 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Projekt RG.0006.55.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:02:36 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Projekt RG.0006.56.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:03:38 Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (Projekt RG.0006.57.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:04:27 Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy (Projekt RG.0006.58.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:05:35 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/39/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Rzeczenica. (Projekt RG.0006.59.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:06:49 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Projekt RG.0006.60.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:07:31 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 1624 położonej w Rzeczenicy (Projekt RG.0006.61.2020). XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:08:28 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Rzeczenica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (Projekt RG.0006.62.2020) XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:13:12 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 15 w miejscowości Trzmielewo. XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:13:52 Podjęcie negatywnej opinii w sprawie podziału i sprzedaży części działki oznaczonej nr 1260/7 os. Rzewnica, miejscowość Rzeczenica. XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:14:29 Podjęcie negatywnej opinii w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego dla najemcy – Międzybórz 18. XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:07:41 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.63.2020) XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 12:11:01 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt RG.0006.64.2020) XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:10:01 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.63.2020) XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-11-13 13:11:01 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt RG.0006.64.2020) XXVI Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:05:35 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:06:27 Przyjęcie protokołu nr 26 XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:06:53 Przyjęcie protokołu nr 27 XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:50:11 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (Projekt RG.0006.67.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:51:42 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.68.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:02:58 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.69.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:11:02 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2021. (Projekt RG.0006.70.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:15:59 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.71.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:16:54 Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.72.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:17:46 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2021 rok. (Projekt RG.0006.73.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:18:36 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 15 położonej w miejscowości Trzmielewo. (Projekt RG.0006.74.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:19:29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 127/2 położonej w miejscowości Międzybórz. (Projekt RG.0006.75.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:20:23 Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rzeczenica. (Projekt RG.0006.76.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:21:22 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. (Projekt RG.0006.77.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:22:06 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 398/1 w miejscowości Olszanowo. XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:22:36 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 398/2 w miejscowości Olszanowo. XXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:02:56 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku (Projekt RG.0006.10.2021)" XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:03:47 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej złożenia przez gminę Rzeczenica wniosku do KOWR dotyczącego dotacji rządowej dla wsi po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych (Projekt RG.0006.11.2021)" XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:04:31 Przyjęcie protokołu nr 28 XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:46:55 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.1.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:48:30 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.2.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:49:24 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty . (Projekt RG.0006.3.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:50:23 Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt RG.0006.4.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:51:22 Uchwała w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. ,,Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne” w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 . (Projekt RG.0006.5.2021.1) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:52:25 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2021 rok (Projekt RG.0006.6.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:53:12 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej wniosek dotyczący podjęcia uchwały i wezwania rządu RP do przyjęcia odpowiedzialności za szczepienia przeciwko Covid-19 (Projekt RG.0006.7.2020) XXIX Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2021-01-29 12:54:53 Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021" (Projekt RG.0006.8.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:55:35 Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" (Projekt RG.0006.9.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:56:19 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku (Projekt RG.0006.10.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:57:24 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej złożenia przez gminę Rzeczenica wniosku do KOWR dotyczącego dotacji rządowej dla wsi po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych (Projekt RG.0006.11.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:11:17 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, wykreślenie pkt. 23 "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. (RG.0006.24.2021)" XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:11:53 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:12:26 Przyjęcie protokołu nr 29 XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:54:41 Uchwała Nr XXX/201/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.12.2021 XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:55:57 Uchwała Nr XXX/202/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.13.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:56:34 Uchwała Nr XXX/203/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2021 roku . (Projekt RG.0006.14.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:57:46 Uchwała Nr XXX/204/21 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2021 rok (Projekt RG.0006.15.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:09:44 Uchwała Nr XXX/205/21 w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Rzeczenica na lata 2021 – 2030. (Projekt RG.0006.16.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:11:00 Uchwała Nr XXX/206/21 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy Rzeczenica” (Projekt RG.0006.17.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:11:40 Uchwała Nr XXX/207/21 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. (Projekt RG.0006.18.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:12:26 Uchwała Nr XXX/208/21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 stycznia 2021 r. (Projekt RG.0006.19.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:13:25 Uchwała Nr XXX/209/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu komunalnego działki gruntowej o nr 137/9 położonej w miejscowości Rzeczenica. (Projekt RG.0006.20.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:14:24 Uchwała Nr XXX/210/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład ujęcie i budynek uzdatniania wody wraz z odstojnikami i infrastrukturą sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie. (Projekt RG.0006.21.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:15:30 Uchwała Nr XXX/211/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rzeczenica, osiedle Rzewnica. (Projekt RG.0006.22.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:16:19 Uchwała Nr XXX/212/21 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości o nr 5/1 w miejscowości Trzmielewo na okres powyżej 3 lat (Projekt RG.0006.23.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:17:07 Uchwała Nr XXX/213/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 158/9 położonej w Brzeziu. (Projekt RG.0006.25.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:17:40 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki nr 284 w miejscowości Pieniężnica. XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:18:09 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży części działki o nr 733/3 w miejscowości Rzeczenica której właścicielem jest Gmina Rzeczenica i Bank Spółdzielczy w Rzeczenicy. XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:18:44 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie udostępnienia działki nr 1503 (pas zieleni) w miejscowości Rzeczenica osiedle Rzewnica w celu dojazdu do działki nr 1467. XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:19:18 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży części działki nr 700/2 w miejscowości Rzeczenica, dzierżawionej w celu prowadzenia działalności gospodarczej. XXX Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:05:57 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:07:53 Przyjęcie protokołu nr 30 XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:39:31 Uchwała nr XXXI/214/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.26.2021) XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:41:01 Uchwała nr XXXI/215/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.27.2021) XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:42:29 Uchwała Nr XXXI/216/21 w sprawie zmiany Uchwały NR XXVIII/186/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 15 położonej w miejscowości Trzmielewo. (Projekt RG.0006.28.2021) XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:45:40 Pozytywna opinia w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu do dz. nr 366/2 przez dz. nr 366/1 w miejscowości Brzezie. XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:46:19 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży części działki oznaczonej nr 1260/34 położonej w miejscowości Rzeczenica, os. Rzewnica. XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:01:14 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: pkt. 11 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2021 roku. (Projekt RG.0006.29.2021) XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:04:59 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: pkt 12 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2021 rok. (Projekt RG.0006.30.2021) XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:43:15 Uchwała nr XXXI/217/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2021 roku. (Projekt RG.0006.29.2021) XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-04-23 12:44:30 Uchwała nr XXXI/218/21 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2021 rok. (Projekt RG.0006.30.2021) XXXI Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 12:08:51 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 12:11:17 Przyjęcie protokołu nr 32 XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 13:12:57 Uchwała Nr XXXIII/222/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica wotum zaufania. (Projekt RG.0006.34.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 13:46:10 Uchwała Nr XXXIII/223/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. (Projekt RG.0006.35.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 13:47:40 Uchwała Nr XXXIII/224/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 r. (Projekt RG.0006.36.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 13:52:25 Uchwała Nr XXXIII/225/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.37.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 13:53:36 Uchwała Nr XXXIII/226/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.38.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 13:54:24 Uchwała Nr XXXIII/227/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.39.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:01:49 Uchwała Nr XXXIII/228/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.40.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:02:49 Uchwała Nr XXXIII/229/21 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.41.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:03:37 Uchwała Nr XXXIII/230/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022. (Projekt RG.0006.42.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:04:32 Uchwała Nr XXXIII/231/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. (Projekt RG.0006.43.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:05:59 Uchwała Nr XXXIII/232/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rzeczenica osiedle Rzewnica na czas nieokreślony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. (Projekt RG.0006.44.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:06:43 Uchwała Nr XXXIII/233/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 398/1 położonej w miejscowości Olszanowo. (Projekt RG.0006.45.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:07:29 Uchwała Nr XXXIII/234/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 398/2 położonej w miejscowości Olszanowo. (Projekt RG.0006.46.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:08:34 Uchwała Nr XXXIII/235/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzezie służebnością dojazdu i przejazdu. (Projekt RG.0006.47.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:09:37 Uchwała Nr XXXIII/236/21 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystki i Rekreacji w Rzeczenicy.(Projekt RG.0006.48.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:10:27 Uchwała Nr XXXIII/237/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.49.2021.1) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:11:13 Uchwała Nr XXXIII/238/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.50.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:11:51 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki nr 35/1 , 35/2 i 35/3 w obrębie geodezyjnym Pieniężnica. XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:12:38 Podjęcie negatywnej opinii w sprawie dzierżawy na okres 10 lat działki o nr 139/2 o pow. 0,66 ha w miejscowości Brzezie. (Propozycja sprzedaży) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:13:17 Podjęcie negatywnej opinii w sprawie dzierżawy na okres 5 lat działek o nr 460 i 384/1 w miejscowości Brzezie. (Propozycja podziału działki nr 460 oraz sprzedaż w/w nieruchomości) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:13:55 Podjęcie negatywnej opinii w sprawie sprzedaży działki nr 339 w miejscowości Pieniężnica. (Propozycja podziału nieruchomości i sprzedaż pod zabudowę) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:02:37 Przyjęcie protokołu z sesji nr 33. XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:43:52 Uchwała Nr XXXIV/239/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.51.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:44:41 Uchwała Nr XXXIV/240/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.52.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:45:50 Uchwała Nr XXXIV/241/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.53.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:46:41 Uchwała Nr XXXIV/242/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu komunalnego działki gruntowej o nr 158/11 położonej w miejscowości Brzezie. (Projekt RG.0006.55.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:47:40 Uchwała Nr XXXIV/243/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 215/3 położonej w miejscowości Rzeczenica (Projekt RG.0006.56.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:48:38 Uchwała Nr XXXIV/244/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 35/1 położonej w miejscowości Pieniężnica. (Projekt RG.0006.57.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:49:30 Uchwała Nr XXXIV/245/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 35/3 położonej w miejscowości Pieniężnica. (Projekt RG.0006.58.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:50:24 Uchwała Nr XXXIV/246/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 35/4 położonej w miejscowości Pieniężnica.(Projekt RG.0006.59.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:51:06 Uchwała Nr XXXIV/247/21 w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów (Projekt RG.0006.60.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:52:22 Uchwała Nr XXXIV/248/21 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.61.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:53:26 Uchwała Nr XXXIV/249/21 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty targowej od osób fizycznych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. (Projekt RG.0006.62.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:54:18 Uchwała Nr XXXIV/250/21 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.. (Projekt RG.0006.63.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:55:18 Uchwała Nr XXXIV/251/21 w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Rzeczenica oraz warunków częściowego zwalniania od opłat.(Projekt RG.0006.64.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:56:08 Uchwała Nr XXXIV/252/21 w sprawie projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Projekt RG.0006.65.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 12:07:40 Przyjęcie proponowanego prządku obrad XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 12:08:13 Przyjęcie protokołu nr 34 XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:06:13 Uchwała Nr XXXV/253/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.66.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:07:19 Uchwała Nr XXXV/254/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.67.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:08:11 Uchwała Nr XXXV/255/21 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty targowej od osób fizycznych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Projekt RG.0006.68.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:08:56 Uchwała Nr XXXV/256/21 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Projekt RG.0006.69.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:09:28 Uchwała Nr XXXV/257/21 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Projekt RG.0006.70.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:10:32 Uchwała Nr XXXV/258/21 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (Projekt RG.0006.71.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:11:09 Uchwała Nr XXXV/259/21 w sprawie zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. (Projekt RG.0006.72.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:11:58 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki nr 121/4 i 122/5 w miejscowości Olszanowo. XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:12:31 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki nr 194/8 i 194/7 w miejscowości Gwieździn. XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 12:09:08 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 12:09:55 Przyjęcie protokołu z sesji nr 35 XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:33:23 Uchwała Nr XXXVI/260/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.73.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:34:16 Uchwała Nr XXXVI/261/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.74.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:35:10 Uchwała Nr XXXVI/262/21 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Przechlewo, Gminą Rzeczenica i Gminą Konarzyny. (Projekt RG.0006.75.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:36:03 Uchwał Nr XXXVI/263/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku. (Projekt RG.0006.76.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:37:24 Uchwała Nr XXXVI/264/21 w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.006.77.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:38:59 Uchwała Nr XXXVI/265/21 w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.78.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:39:41 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki nr 1260/12 w miejscowości Rzeczenica osiedle Rzewnica. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:40:10 Pozytywna opinia w sprawie zamiany nieruchomości – Nadleśnictwo Czarne- Gmina Rzeczenica. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:40:37 Pozytywna opinia w sprawie zamiany nieruchomości – Nadleśnictwo Niedźwiady- Gmina Rzeczenica. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:42:13 Opinia pozytywna w sprawie uregulowanie stanu prawnego przebiegu drogi gminnej o nr ewidencyjnym 1272 w miejscowości Rzeczenica i uregulowanie stanu rzeczywistego w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Czarne Człuchowskie. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-12-29 14:07:56 Uchwała Nr XXXIX/290/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.103.2021.2) XXXIX Sesja Rady Gminy za
2021-12-29 14:08:53 Uchwała Nr XXXIX/291/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.104.2021.2) XXXIX Sesja Rady Gminy za
2021-12-29 14:11:47 Uchwała Nr XXXIX/292/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. (Projekt RG.0006.105.2021) XXXIX Sesja Rady Gminy za
2022-06-30 12:06:51 Wprowadzenie zmian w porządku obrad poprzez dodanie pkt. 18 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Projekt RG.0006.37.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 12:07:36 Wprowadzenie zmian w porządku obrad poprzez dodanie pkt. 19 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego (Projekt RG.0006.38.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 12:08:07 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 12:08:41 Przyjęcie protokołu z sesji nr 43 XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 12:53:41 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica wotum zaufania (Projekt RG.0006.28.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2022-06-30 13:37:22 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. (Projekt RG.0006.29.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:37:52 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r. (Projekt RG.0006.30.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:39:44 Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Projekt RG. 0006.37.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:40:30 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego (Projekt RG.0006.38.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:41:22 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2022 r. (Projekt RG.0006.31.1.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:53:30 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.32.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:54:17 Uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw. (Projekt RG.0006.33.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:55:23 Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady dofinansowania do usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Rzeczenica” przy udziale środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Projekt RG.0006.34.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:56:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 40/11 w miejscowości Rzeczenica w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (Projekt RG.0006.35.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:57:32 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 40/12 w miejscowości Rzeczenica w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (Projekt RG.0006.36.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:58:11 Opinia w sprawie dzierżawy działki oznaczonej nr 45 w miejscowości Gwieździn na okres 25 lat. XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:58:52 Opinia w sprawie sprzedaży udziału Gminy w działce nr 584/1 obręb geodezyjny Brzezie. XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2022-06-30 13:59:33 Opinia w sprawie oferty wykupu działki nr 158/5 w miejscowości Brzezie. XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2022-09-30 12:04:17 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 12:04:50 Przyjęcie protokołu z sesji nr 45 XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:30:42 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. (Projekt RG.0006.49.1.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:31:41 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.50.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:32:33 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Rzeczenica oraz warunków częściowego zwalniania od opłat (Projekt RG.0006.51.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:33:46 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 1260/41 położonej w miejscowości Rzeczenica, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. (Projekt RG.0006.52.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:34:40 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 1260/42 położonej w miejscowości Rzeczenica (Projekt RG.0006.53.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:35:31 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Rzeczenica innym instrumentem płatniczym (Projekt RG.0006.54.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 12:03:34 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. 17 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 września 2022 r. (Projekt RG.0006.55.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:36:34 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 września 2022 r. (Projekt RG.0006.55.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:05:47 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:06:27 Przyjęcie protokołu z sesji nr 52 LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:31:32 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r. (Projekt RG.0006.18.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:32:35 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.19.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:33:41 Uchwała w sprawie w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2023 rok (Projekt RG.0006.20.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:34:30 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2023 roku (Projekt RG.0006.21.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:35:21 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2023 r. (Projekt RG.0006.22.2023) LIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2023-03-31 12:36:19 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 9 lutego 2023 r. (Projekt RG.0006.23.2023) LIII Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2023-03-31 12:37:20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.24.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:38:12 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy turystycznej Gwieździn-Olszanowo (Projekt RG.0006.25.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:38:57 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 10/1 o pow. 0.52 ha w miejscowości Pieniężnica. (Projekt RG.0006.26.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:39:48 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 284/2 o pow. 0.2986 ha w miejscowości Pieniężnica. (Projekt RG.0006.27.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:40:35 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 215/6 o pow. 0.2304 ha w miejscowości Rzeczenica. (Projekt RG.0006.28.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:41:20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w miejscowości Brzezie ul. Koszalińska 65C na rzecz najemcy. (Projekt RG.0006.29.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:42:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawa działki nr 153/2 o pow.0.2133 ha w miejscowości Brzezie na okres 5 lat. (Projekt RG.0006.30.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:43:06 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawa części działki nr 460 o pow. 1.50 ha w miejscowości Brzezie na okres 5 lat. (Projekt RG.0006.31.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:43:55 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę okresu dzierżawy z 20 lat na 29 lat działki nr 45/1 o pow. 0.3018 ha w miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.32.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:44:48 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Gminy Rzeczenica z Nadleśnictwem Czarne Człuchowskie. (Projekt RG.0006.33.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:45:59 Opinia w sprawie przekazywania do dzierżawy gruntów rolnych będących własnością Skarbu Państwa na terenie Gminy Rzeczenica. LIII Sesja Rady Gminy za